Verhoging sociale kwaliteit door gerichte inspanning op het gebied van welzijn, wijkeconomie, sport, cultuur en sociale veiligheid

Inhoud veranderopgave en samenhang

Voor deze veranderopgave zijn concrete doelen gesteld, te weten;
1.   bestendiging, waar nodig verbetering van de sociale veiligheid, mede door de stadsbrede inzet van Overleg   Zorg- en Overlast (OZO);
2.   bewoners werken, waar noodzakelijk en gewenst met ondersteuning door gemeente en professionals, aan de   kwalitatieve verbetering van hun woon- en leefomgeving en daarmee aan hun eigen zorg, welzijn en   gezondheid;  
3.   de infrastructuur van de wijkaanpak benutten zodat dat de transities goed in de wijken kunnen indalen en de   zorg zo dichtbij de burger kan worden georganiseerd.

Deze veranderopgave heeft een samenhang met:

Realisatie

Is het beoogde resultaat behaald?

De realisatie van de gestelde doelen zijn als volgt:
1.   De OZO (Overleg Zorg- en Overlast) is inmiddels goed gepositioneerd binnen de gemeente Arnhem. Alle   betrokken partijen zijn zeer te spreken over de werkwijze en uitkomsten van de OZO aanpak. De wijkteams   leefomgeving en de sociale wijkteams weten elkaar te vinden wat de samenwerking en resultaten ten   goede komt. In 2016 zal de OZO werkwijze verder worden doorontwikkeld, waardoor de lijnen tussen de   betreffende instanties nog korter worden en de positieve effecten van de OZO nog meer zichtbaar zullen   worden. Het is een zeer goed instrument gebleken tegen overlast op adresniveau;
2.   De motie "instellen buurtrechten/buurtwet" is aangenomen. In het nieuwe programma 'Van Wijken weten' is     naar aanleiding van deze motie de opgave 'versterken participatie en zelforganiserend vermogen van   inwoners' opgenomen. In 2016 zal een uitvoeringsplan worden opgesteld waarin deze opgave nadere   uitwerking voor de implementatie  krijgt;
3.   Vanuit het programma 'Van Wijken weten' is een doorontwikkeling in gang gezet van de wijkteams   leefomgeving. Dit programma zorgt voor sturing vanuit de frontline. Medewerkers worden in de wijk (en dus   dicht bij de inwoners) gepositioneerd, waardoor kan worden aangesloten op de vraag vanuit de wijk. Ook de   transities in het sociale domein worden langs deze lijn neergezet, waardoor de zorg dichter bij de burger wordt   georganiseerd.

Ontwikkelingen in 2015

  • Gemeentelijke organisatie werkt wijk/gebiedsgericht: we houden proactief toezicht of wat is afgesproken in de wijken ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd middels gebieds-/wijkregie. Inmiddels is hier een verdere doorontwikkeling in gang gezet met het programma 'Van Wijken Weten';
  • Professionals inzetten op wat nodig is in de wijk, op basis van vraag in plaats van aanbod; Er zijn in 2015 teams leefomgeving aan de slag gegaan in twee pilotwijken. In november 2015 zijn pilotwijken verder uitgebreid met medewerkers wijkteams en zijn de wegbereiders doorgestroomd naar andere pilotwijken of hebben het stokje overgedragen aan collega's;
  • Bewoners meer positie geven bij realiseren kwaliteit woon- en leefomgeving, door tweejaarlijks wijkgesprekken te voeren en de wijkactieplannen ieder jaar te toetsen en tweejaarlijks te actualiseren; Dit betrof de lopende werkwijze, welke tot nu toe is gehanteerd. Op dit moment vormt deze werkwijze een opmaat voor de nieuwe buurtbegroting. De wijkgesprekken zullen vanaf 2016 meer cyclisch worden ingezet, zodat meer bewoners worden betrokken en de vraag van de bewoners centraal komt te staan;
  • Meer zelforganisatie in de wijken: betere samenwerking en evenwichtige taakverdeling tussen bewoners, partners en gemeente in de wijk; we houden proactief toezicht of wat is afgesproken in de wijken ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd middels gebieds-/wijkregie; Inmiddels is hier een verdere doorontwikkeling in gang gezet met het programma 'Van Wijken Weten';
  • In 2015 voortgaande inzet van OZO op plekken waar dat nodig is; De OZO is inmiddels goed ingebed en een goed instrument gebleken om overlast op adresniveau tegen te gaan of op te lossen;
  • Meer sport- en cultuurparticipatie, te beginnen in de wijken waar de noodzaak het hoogst is;

De wijkclubs zijn geëvalueerd door het Sportbedrijf Arnhem, dit heeft ertoe geleid dat de wijksportclubs zich meer bezighouden met de regie en de uitvoering meer dan voorheen overlaten aan sportverenigingen en andere sportaanbieders in de aandachtswijken (Geitenkamp, 't Broek, Klarendal, Centrum en Malburgen). De leefstijlcoaches hebben zich gericht op de ouderen en Loopland Gelderland heeft zich gericht op jongeren in de aandachtswijken.

Tot slot dient te worden opgemerkt dat de bewonersparticipatie door het nieuwe programma 'Van Wijken weten' compleet wordt verankerd in de gemeentelijke organisatie.