Veiligheid

Herman Kaiser

De gemeente heeft een regierol op het terrein van de brede veiligheid: veilig ondernemen, veiligheid in de wijk, veilig uitgaan, veiligheid op straat en veilig in huis. In regionale samenwerking met partners in veiligheid is vanuit een integrale aanpak voor veiligheid gewerkt aan een positiever veiligheidsbeleving van haar inwoners en bezoekers van de stad met daarnaast specifieke aandacht voor radicalisering en andere (inter)nationale thema's. In 2015 hebben zich geen grote crisissituaties voorgedaan. De nieuwe Brandweerkazerne in Arnhem-noord is in 2015 gerealiseerd.

Regulier Programma

Veiligheid

Realisatie

Beoogd resultaat

In nauwe samenwerking met de (keten)partners in veiligheid wordt gewerkt aan een integraal gemeentelijk veiligheidsbeleid. De gemeentelijke prioriteiten liggen bij een veilige woon- en leefomgeving, bij jeugd en veiligheid en bij andere veiligheidsthema's zoals veilig ondernemen, bestrijding van overlast en verloedering, bestrijding van mensenhandel, fysieke veiligheid en de voorbereiding op mogelijke crises en rampen.
De focus ligt op:

  • openbare veiligheid: het investeren in netwerken en samenwerking;
  • voorkomen en bestrijden van rampen en brandbestrijding: doorontwikkeling regionalisering van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM).  

Dierenwelzijn: in de MJPB 2015-2018 is er bij dit reguliere programma aangegeven dat er een beleidsplan Dierenwelzijn in 2015 wordt opgesteld.

Dit reguliere programma heeft een relatie met de veranderopgave 9.1 Veilig leven in Arnhem.

Resultaat 2015

Op het gebied van openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing is in 2015 verder gewerkt aan:

  • de veiligheidsthema's uit de kadernota Integrale veiligheid;
  • de onderwerpen die in Arnhem of op regionale of (inter)nationale schaal aandacht vragen: radicalisering, mensenhandel, vraagstukken rond gedoogbeleid, bestrijding van maatschappelijk ondermijnende activiteiten;
  • regionale samenwerking op de verschillende veiligheidsthema's.

Grote crisis situaties hebben zich in 2015 in Arnhem niet voorgedaan.
Eind 2015 is de nieuwe top-of-the-bill Brandweerkazerne in Arnhem-noord feestelijk in gebruik genomen.

Dierenwelzijn:bij de behandeling van de MJPB 2016-2019 is via een amendement van de Partij voor de Dieren besloten om het onderwerp Dierenwelzijn onderdeel te laten uitmaken van het reguliere programma R7 Volksgezondheid en milieu. In 2015 is een start gemaakt met een onderzoek over hoe en wat de Arnhemse inwoner vindt van dierenwelzijn. Via het digipanel en de participatietool is het college in discussie met de stad. Begin 2016 zal de raad geïnformeerd worden over de uitkomst van dit onderzoek en zal de raad verzocht worden een besluit te nemen over eventueel voorgestelde acties en bijbehorende kosten.

Inhoudelijke informatie over de resultaten van de onderliggende producten in het reguliere programma Veiligheid is te vinden op de websitejaarverslag.arnhem.nl.

Is de bezuinigingsopdracht voor 2015 behaald?

In goed overleg met VGGM is de bezuinigingstaakstelling (in het bijzonder Brandweer) vanaf 2015 gerealiseerd.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

De regionalisering levert schaalvoordeel op; de toekomstige voordelen zijn op dit moment nog lastig in te schatten.

Financiën

Regulier Programma 1. Veiligheid

Rekening

Begroot 2015

Rekening

Afwijking

V / N

2014

Geamendeerd

Definitief

2015

Bedragen x € 1.000

Middelen

Lasten totaal

14.116

13.535

13.776

13.620

156

V

Baten totaal

728

416

451

1.375

924

V

Mutaties reserves:

Toevoegingen aan reserves

0

0

50

50

0

Onttrekkingen aan reserves

8

0

0

0

0

Resultaat

-13.380

-13.119

-13.375

-12.295

1.080

V

Verklaring afwijkingen

Afwijking totaal saldo van baten en lasten

Afwijking

V / N

Bedragen x € 1.000

Lasten

- Minder extra vergunningverlening (zie ook R3)

126

V

- Diversen

30

V

Baten

- Afrekening 2014 VGGM

803

V

- Subsidie bijdrage radicalisering

106

V

- Diversen

15

V

Afwijking totaal saldo van baten en lasten

1.080

V

Toelichting resultaatbestemmingen

Mutaties reserves

Rekening
2015

Afwijking

V / N

Toevoegingen

BR Taakmutaties gemeentefonds: verbeteringen Horeca Conc. Gebied
(Rb.14-12-2015)

50

0

Onttrekkingen

Totaal mutaties reserves

-50

0

Majeure begrotingsafwijkingen zowel in positieve als in negatieve zin worden nader toegelicht in het Financieel resultaat, onderdeel Analyse resultaat 2015.