Wonen in wijken

Gerrie Elfrink

Om toekomstbestendige wijken te realiseren en te voorkomen dat er een krachtwijkenproblematiek binnen de
zogenaamde preventiewijken ontstaat, wordt steeds meer ingezet op een wijk- en gebiedsgerichte aanpak op
het gebied van wonen, woonomstandigheden en het realiseren van een evenwichtiger woningvoorraad. Zodat
de woningvoorraad en het woonmilieu op de woningvraag van de toekomst zijn afgestemd en de bestaande
woningvoorraad is verbeterd en verduurzaamd.
De wensen en behoeften van de burger spelen hierbij een belangrijke rol. Via een vraaggestuurde aanpak
wordt gekoerst op sociaal, fysiek en economisch sterke wijken waarbinnen het voor iedere portemonnee goed
wonen en leven is.

Opgave en samenhang

Financiën

Afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015

Programma 6. Wonen in de wijken

Rekening

Begroot 2015

Rekening

Afwijking

V / N

2014

Geamendeerd

Definitief

2015

Bedragen x € 1.000

Middelen

Lasten totaal

80

2.627

2.689

2.638

51

V

Baten totaal

1

0

0

5

5

V

Mutaties reserves:

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

75

2.575

2.575

2.535

-40

N

Resultaat

-4

-52

-114

-98

16

V

Verklaring van de afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015

Afwijking totaal saldo van baten en lasten

Afwijking

V / N

Bedragen x € 1.000

Lasten

- Diversen

51

V

Baten

- Diversen

5

V

Afwijking totaal saldo van baten en lasten

56

V

Toelichting resultaatbestemmingen

Mutaties reserves

Rekening
2015

Afwijking

V / N

Toevoegingen

Onttrekkingen

BR Stim. Woningbouw: Amendement "Duurz. en levensloopbest. woningen"
(Rb. 03.11.2014)

600

0

BR Volkshuisvesting: Amendement "Duurz. en levensloopbest. woningen"
(Rb 03.11.2014)

1.900

0

BR Volkshuisvesting: Realiseren doelen woonvisie (Rb 08-11-2010)

35

-40

N

Totaal mutaties reserves

2.535

-40

N