Wijkaanpak nieuwe stijl

Anja Haga

De Arnhemse wijkaanpak is een begrip geworden. Wat 20 jaar geleden begon als een doel om de leefbaarheid
in wijken, buurten en straten te verbeteren is nu een middel om die dingen in de wijken tot stand te brengen die
er toe doen, samen met onze partners in de stad en niet in de laatste plaats de bewoners zelf. Met als resultaat dat de aanpak is verbreed naar alle 24 wijken en de gemeentelijke organisatie steeds wijk/gebiedsgerichter werkt: zij richt zich meer naar de burger, brengt de burger in positie om zelf bij te kunnen dragen aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en gaat met hem of haar in gesprek om de juiste mate van benodigde ondersteuning vast te stellen. Het is nu niet meer relevant om hele wijken als subject van zorg en verandering te beschouwen, er wordt veel meer ingezoomd op die buurten, straten en adressen waar daadwerkelijke ondersteuning nodig is. Sturing moet plaatsvinden op basis van vragen uit de stad.

Opgave en samenhang

Dit programma bevat de volgende veranderopgave:

Dit Veranderprogramma moet worden gelezen in samenhang met Regulier programma:

Financiën

Afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015

Programma 5. Wijkaanpak nieuwe stijl

Rekening

Begroot 2015

Rekening

Afwijking

V / N

2014

Geamendeerd

Definitief

2015

Bedragen x € 1.000

Middelen

Lasten totaal

9.822

9.578

8.002

6.313

1.689

V

Baten totaal

15

70

0

125

125

V

Mutaties reserves:

Toevoegingen aan reserves

1.197

0

166

246

-80

N

Onttrekkingen aan reserves

5.716

1.995

1.192

(241)

-1.433

N

Resultaat

-5.288

-7.513

-6.976

-6.675

301

V

Verklaring van de afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015

Afwijking totaal saldo van baten en lasten

Afwijking

V / N

Bedragen x € 1.000

Lasten

- Capaciteitsinzet

-193

N

- Vertraging Programmering Buiten Gewoon Beter o.a. Malburgen

1.128

V

- Programmering Groot Onderhoud Bomen

192

V

- Programmering Groot Onderhoud Wijkgroen

108

V

- Diversen

454

V

Baten

- Diversen

125

V

Afwijking totaal saldo van baten en lasten

1.814

V

Toelichting resultaatbestemmingen

Mutaties reserves

Rekening
2015

Afwijking

V / N

Toevoegingen

Algemene Reserve: Vrijval BR Combifuncties brede scholen (RB.13-7-2015)

108

0

Algemene Reserve: vrijval BR samenlevingsbeleid (RB.29-6-2015)

58

0

BR Wijkfondsen: Toevoegen niet bestede gelden wijken 2015 (Rb. 19-12-2005)

80

-80

N

Onttrekkingen

BR Taakmutaties gemeentefonds: Bew. Geld. Malburgen (RB.15-12-2014)

34

0

BR Taakmutaties gemeentefonds: Jeugdplein Hobbit en wijkclub Immerlo (RB.28-9-2015)

114

0

BR Taakmutaties gemeentefonds: Beleidsnota seksuele diversiteiten (RB.15-12-2014)

17

0

BR Buiten Gewoon Beter: meerjarenprogrammering Malburgen 2015 e.v.
(Rb 28.09.2015)

-294

-1.125

N

BR Groot Onderhoud Openbare Ruimte: Spelen (RB. 28-10-2013, RB. Mei 2015)

-75

-105

N

BR Groot Onderhoud Openb. Ruimte: actualisatie jaarprogr. groen/bomen/spelen
(Rb. 02.11.2015)

-314

-314

N

BR Arnhems samenlevingsbeleid: Vrijval tgv Algemene reserve (RB.29-6-2015)

58

0

BR Combinatiesfuncties brede scholen: Vrijval tgv Algemene reserve (RB.13-7-2015)

108

0

BR Wijkfondsen: Toevoegen te veel bestede gelden wijken 2015 (Rb. 19-12-2005)

17

17

V

BR Bewonersbudgetten: resultaat 2015 (Rb. 13-12-2010)

94

94

V

Totaal mutaties reserves

-487

-1.513

N