Arnhem groene en duurzame stad

Ine van Burgstede Alex Mink Gerrie Elfrink

Groen is één van de Arnhemse kwaliteiten. De unieke ligging in de Veluwezoom en langs de Rijn maakt
Arnhem aantrekkelijk om te wonen, werken en te verblijven. Stedelijke toekomstbestendigheid,
aantrekkelijkheid en vitaliteit kunnen naast het benutten en versterken van haar groene kwaliteiten, ook worden
vergroot door slimmer om te gaan met de herbestemming van bestaande gebouwen. De versterking van de
aantrekkelijkheid van Arnhem is bovendien cruciaal om bedreigingen tegen te gaan (krimp, vitaliteit, economie,
werkloosheid). Arnhem is niet alleen een groene, maar ook van oudsher een echte elektriciteitsstad. Het
versterken van het imago “Arnhem elektriciteitsstad” biedt daarom groeikransen voor de werkgelegenheid en
helpt duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.

Opgaven en samenhang

Financiën

Afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015

Programma 2. Arnhem groene en duurzamestad

Rekening

Begroot 2015

Rekening

Afwijking

V / N

2014

Geamendeerd

Definitief

2015

Bedragen x € 1.000

Middelen

Lasten totaal

1.796

894

3.380

2.573

807

V

Baten totaal

329

86

1.307

857

-450

N

Mutaties reserves:

Toevoegingen aan reserves

443

0

299

689

-390

N

Onttrekkingen aan reserves

365

0

763

526

-237

N

Resultaat

-1.545

-808

-1.609

-1.879

-270

N

Verklaring van de afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015

Afwijking totaal saldo van baten en lasten

Afwijking

V / N

Bedragen x € 1.000

Lasten

- NSL-gelden doorloop 2016 (zie baten)

659

V

- Groenfonds

362

V

- Reservering waterstofeconomie

265

V

- Diversen

-479

N

Baten

- NSL-gelden doorloop 2016 (zie baten)

-724

N

- Diversen

274

V

Afwijking totaal saldo van baten en lasten

357

V

Toelichting resultaatbestemmingen

Mutaties reserves

Rekening
2015

Afwijking

V / N

Toevoegingen

- BR Taakmutaties gemeentefonds: Climate Active Neighbourhoods
(Rb. 14-12-2015)

54

0

- BR Taakmutaties gemeentefonds: waterstofeconomie (Rb. 14-12-2015)

500

-265

N

- BR Duurzame Energie: concessie laadpalen (Rb. 28-09-2015)

10

0

- BR Groenfonds: actualisatie lopende projecten (Rb. 19-12-2005)

125

-125

N

Onttrekkingen

- BR Taakmutaties gemeentefonds: waterstofeconomie (Rb. 14-12-2014)

215

0

- BR Taakmutaties gemeentefonds: luchtuitvoeringsprogramma (Rb. 14-12-2014)

83

0

- BR Groenfonds: actualisatie lopende projecten (Rb. 19-12-2005)

228

-237

N

Totaal mutaties reserves

-163

-627

N