Arnhem als groene stad waarborgen en uitbreiden en actief inzetten op invullen leegstand en (her) bestemmen bestaande bouw

Inhoud veranderopgave en samenhang

Groen is één van de Arnhemse kwaliteiten. De unieke ligging in de Veluwezoom en langs de Rijn maakt van Arnhem een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en te verblijven. Stedelijke toekomstbestendigheid, aantrekkelijkheid en vitaliteit kunnen naast het benutten en versterken van haar groene kwaliteiten, ook worden vergroot door slimmer om te gaan met de herbestemming van bestaande gebouwen. De versterking van de aantrekkelijkheid van Arnhem is bovendien cruciaal om bedreigingen tegen te gaan (krimp, vitaliteit, economie, werkeloosheid).

De veranderopgaven hebben een relatie met:

Realisatie

Is het beoogde resultaat behaald?

In oktober 2015 heeft het college het plan van aanpak vastgesteld waarmee zij nader invulling geven aan de ambitie de hitteplekken in de stad te verminderen. Hierbij ligt de nadruk op het ondersteunen van wijkinitiatieven en vanuit het Groenfonds is hiervoor jaarlijks een budget beschikbaar.
Studenten vanVan Hall Larensteinbenoemen concrete kansen voor het verminderen van hitteplekken in het centrum en Kronenburg. De studenten doen dit in nauwe samenwerking met bewoners, bedrijven en instellingen. Met ondersteuning vanuit het Groenfonds kunnen de meest kansrijke initiatieven in 2016 worden gerealiseerd.

De gemeente bekijkt voortdurend mee, met (groot)onderhoud en projecten, waar het mogelijk is om groen toe te voegen in de openbare ruimte en op eigen gebouwen. Nadrukkelijk wordt er gekeken naar mogelijkheden de verharding te verminderen of te beperken. In 2015 is circa 30.000 m2 gerealiseerd en is er nog eens 30.000 m2 uit te voeren.

Het Transformatieteam is, sinds de oprichting in juli 2013, betrokken geweest bij de transformatie van 130.000 m2 aan oppervlakte van gebouwen. Voornamelijk in de prioriteitsgebieden zoals genoemd in de Visie op Transformatie die in november 2015 is vastgesteld. Ondanks de forse teruggang in het aantal leegstaande m2 kantoorruimte (van 200.000 naar 173.000 leegstaande m2 kantoor) neemt het leegstandspercentage door transformatie nauwelijks af omdat het totale aantal kantoren in de stad in gelijke tred terugloopt. De winkelleegstand schommelt behoorlijk (door recentelijke faillissementen), maar blijft op een nagenoeg gelijk percentage. De leegstand op bedrijventerreinen neemt verder af en heeft inmiddels een normaal frictieniveau bereikt van circa 5% als de leegstand van de grote Coruslocatie buiten beschouwing wordt gelaten.

Leegstand

1-2015

1-2016

%

m2

%

m2

Kantoren

17,4

177.000

17

173.000

Winkels

7

7.800

8,5

9.500

Bedrijfsruimte

8

65.000

8,8

72.000

Ontwikkelingen in 2015

Op 27 mei 2015 was de officiële aftrap van het netwerk Groen Arnhem. Het netwerk heeft als doel het verbinden en versnellen van alle (fysieke) groene initiatieven en het zichtbaarder maken van de groene kwaliteiten van Arnhem. Dit alles om de aantrekkelijkheid van de stad voor haar bewoners, ondernemers en bezoekers te vergroten. Het netwerk is er voor vragen en ideeën en is tevens een ontmoetingsplek waar mensen elkaar inspireren en nieuwe ideeën worden opgedaan. Het netwerk richt zich op alle kwaliteiten van het Arnhemse groen en borduurt daarmee voort op de Groene Agenda. De coördinator van het netwerk richt zich op het werven van sponsoren en het vergroten van het netwerk - Groen Arnhem is immers het netwerk van en voor iedereen! Het netwerk heeft inmiddels een eigen website groenarnhem en maakt veel gebruik van sociale media.

Arnhem draait actief mee in het stedennetwerk en de stad heeft zichzelf nationaal en internationaal gepresenteerd op tal van bijeenkomsten rondom stadslandbouw. Daarnaast werkt Arnhem samen met de provincie, de gemeenten Lingenwaard en Nijmegen aan een omvangrijk project voor een circulaire voedselregio.
In 2015 heeft Arnhem de inzet op de uitvoering van de Agenda Stadslandbouw geïntensiveerd. Er is een bestuursadviseur ingezet die met een bescheiden budget non-profit initiatieven ondersteund. Het kernteam Stadslandbouw is omgevormd naar een actieve denktank. In de stad is werk gemaakt van het faciliteren van initiatieven (profit en non-profit) en het scheppen van ruimte (letterlijk met grond, figuurlijk met regelgeving).

Deze veranderopgave vervalt vanaf de MJPB 2016-2019 maar blijft een belangrijk gespreksonderwerp tussen de ondernemers in de binnenstad en de gemeente. De onderwerpen groen en transformatie blijven belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de binnenstad.