Economie

Ine van Burgstede Ron König

De Arnhemse economie is volop in beweging: behoud van de basiskwaliteit en een vitale centrumstad met evenementen, maar tevens investeren in sterke en kansrijke economische sectoren. De focus van Arnhem ligt op een betere match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en passend onderwijsaanbod. Nieuwe, bestaande en lokale initiatieven waar de gemeente, ondernemers en onderwijs samenwerken zorgen voor nieuwe innovatiekracht, groeikansen en werkgelegenheid.

Realisatie

Beoogd resultaat

Het economisch beleid van de gemeente is gericht op het behoud en vergroten van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Een goed en uitdagend ondernemersklimaat is hiervoor de basis. De gemeente volgt daarin de koers van de Economische agenda 2015, waarbij de focus ligt op:

 • zorgen dat de basis op orde is (o.a. dienstverlening, werklocaties, internationalisering, marketing/acquisitie);
 • sterke sectoren (zakelijke dienstverlening, zorg en toerisme/vrije tijd);
 • kansrijke clusters (Energie en Milieutechnologie en Mode & Vormgeving).

Bij de midterm review zijn daaraan drie accenten toegevoegd:

 • meer aandacht voor de bestaande stad;
 • prioriteit voor de binnenstad en de stadsentrees;
 • aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

Voor 2015 stond een nieuwe visie op Horeca en nota Detailhandel gepland.

In het Coalitieakkoord 2014-2018 ligt de focus op het aanjagen van de economie door extra inzet op acquisitie van bedrijven. Hiervoor zijn vanaf medio 2015 twee extra formatieplaatsen ingezet.

De uitvoering van dit reguliere programma draagt bij aan de realisatie van de volgende programma's met veranderopgaven P1 Binnenstad klaar voor de toekomst, P2 Arnhem groen en duurzame stad, P3 Arnhem Werkt! en P4 Marketing van de stad.

Resultaten 2015

Economisch beleid
Vanuit het economische beleid is geprobeerd de ideale omstandigheden te creëren voor de groei van de werkgelegenheid in Arnhem en de regio. Het gaat daarbij onder andere om:

 • een aantrekkelijk ondernemersklimaat, waarin bestaande bedrijven kunnen (door)groeien en versnellen;
 • nieuwe ondernemingen kunnen starten en krimpende en reorganiserende bedrijven een nieuwe plek in de stad kunnen vinden;
 • nieuwe bedrijven van buiten de stad die zich in Arnhem vestigen.

Acquisitie en accountmanagement dragen nadrukkelijk bij aan bovengenoemde ontwikkelingen. De extra 2 fte zijn specifiek ingezet op het behoud van bestaande bedrijven (en werkgelegenheid) en het aantrekken van nieuwe bedrijven (en werkgelegenheid). De focus ligt op intensiever contact met de grootste, snelstgroeiende en reorganiserende bedrijven in de stad alsmede op het aantrekken van bedrijven op de focusgebieden: dienstverlening (zakelijk, financieel en juridisch), energie, creatief en binnenstad.

Economische agenda 2015

 • Basis op orde:

Concreet zijn voor de 'Basis op orde' 59 trajecten van Ik Start Smart ingekocht en afgerond. Dat is meer dan begroot en deels ook toe te wijzen aan de afronding van het project. In 2016 zal een nieuw projectvoorstel voor dit traject worden voorgelegd;

 • Versterken wat sterk is:

Het aantal aangesloten bedrijven bij RBT is nagenoeg gelijk gebleven;

 • Inzet op 'kansrijke clusters':

Via Gelderland Valoriseert zijn iets minder bedrijven/starters in EMT en Mode/Vormgeving begeleid dan vorig jaar;

 • Ondernemersfonds:

het Ondernemersfonds is volgens planning ingezet. Daarnaast zijn er ook nog diverse hospitaliybijeenkomsten georganiseerd;

 • Evenementenfonds:

In 2015 is een nieuwe evenementenvisie vastgesteld, die beter aansluit op de citymarketingdoelen van Arnhem: creatief, groen en ondernemend. Het evenementenfonds is minder ingezet dan begroot, maar de inzet ligt op het niveau van 2014;

 • Visie op detailhandel: in 2015 is een nieuwe visie op detailhandel voorbereid. Een proces dat nadrukkelijk met stakeholders uit de detailhandel is doorlopen (o.a. met 3 grote stakeholdersbijeenkomsten). Bestuurlijke besluitvorming vindt plaats in het voorjaar van 2016;
 • Horecavisie: het proces voor de horecavisie zal rond de zomer 2016 afgerond worden.

Exploitatie markten
Evenals de landelijke trend is er in Arnhem een terugloop in het aantal marktkooplieden waar te nemen, met name bij de marktondernemers in de non-food door de concurrentie met de reguliere detailhandel. In 2015 zijn de voorbereidingen in gang gezet om de vrijdag- en zaterdagmarkt in het centrum te verplaatsen.

Inhoudelijke informatie over de resultaten van de onderliggende producten in het reguliere programma Economie is te vinden op de website jaarverslag.arnhem.nl.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

De werkgelegenheid stond door de economische crisis in 2015 nog onder druk, hoewel de daling van het aantal banen tot stilstand is gekomen. Het faillissement van winkelbedrijven heeft niet direct te maken met de economische crisis, maar meer met veranderend winkelgedrag en -gebruik. Het sluiten van winkels heeft zeker banenverlies betekent, maar hier tegenover staat de vestiging van nieuwe formules, overnames van bestaande formules, aantrekkelijke mengvormen en groei van andersoortige bedrijven.In de werkgelegenheidscijfers is waar te nemen dat groei in andere sectoren het banenverlies opvangt, hoewel het niet direct om dezelfde soort werkgelegenheid gaat.

Financiën

Regulier Programma 3. Economie

Rekening

Begroot 2015

Rekening

Afwijking

V / N

2014

Geamendeerd

Definitief

2015

Bedragen x € 1.000

Middelen

Lasten totaal

2.708

1.408

2.259

2.516

-257

N

Baten totaal

788

672

602

442

-160

N

Mutaties reserves:

Toevoegingen aan reserves

16

0

0

26

-26

N

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

0

Resultaat

-1.936

-736

-1.657

-2.100

-443

N

Verklaring van de afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015

Afwijking totaal saldo van baten en lasten

Afwijking

V / N

Bedragen x € 1.000

Lasten

- Diversen

-257

N

Baten

- Minder opbrengst vergunningverlening (zie ook R1)

-86

N

- Diversen

-74

N

Afwijking totaal saldo van baten en lasten

-417

N

Mutaties reserves

Rekening
2015

Afwijking

V / N

Toevoegingen

BR SEF: overschot op budget Fonds Bedrijfsleven (Rb. 19-12-2005)

26

-26

N

Onttrekkingen

Totaal mutaties reserves

-26

-26

N

Majeure begrotingsafwijkingen zowel in positieve als in negatieve zin worden nader toegelicht in het Financieel resultaat, onderdeel Analyse resultaat 2015.