Arnhem werkt!

Ine van Burgstede Ron König

De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de stad staat onder druk. Het is van groot belang om mensen aan het werk te houden. Kern van het programma is het duurzaam versterken van de economische structuur waarbij steeds de vraag van Arnhemse bedrijven en instellingen centraal staat en waarbij op den duur sprake is van een vanzelfsprekende doorstroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vanuit Arnhemse opleidingen naar werkgevers in de stad. De opgave is daarmee tweeledig: het werk in de stad houden en de stad aan het werk krijgen; investeren in de verhouding tussen vraag en aanbod.

Opgaven en samenhang

Financiën

Afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015

Programma 3. Arnhem werkt!

Rekening

Begroot 2015

Rekening

Afwijking

V / N

2014

Geamendeerd

Definitief

2015

Bedragen x € 1.000

Middelen

Lasten totaal

15.298

15.412

15.287

14.588

699

V

Baten totaal

13.423

766

1.913

2.694

781

V

Mutaties reserves:

Toevoegingen aan reserves

283

0

1.019

1.107

-88

N

Onttrekkingen aan reserves

621

0

521

480

-41

N

Resultaat

-1.537

-14.646

-13.872

-12.521

1.351

V

Verklaring van de afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015

Afwijking totaal saldo van baten en lasten

Afwijking

V / N

Bedragen x € 1.000

Lasten

- Grotere capaciteitsinzet

-340

N

- Jongerenvouchers: kosten en subsidie doorgeschoven naar 2016 (zie ook baten)

494

V

- Participatiebudget

336

V

- 2GetThere onderbesteding

158

V

- Werkbedrijf Gelderland Midden onderbesteding

117

V

- Diversen

-66

N

Baten

- Jongerenvouchers: kosten en subsidie doorgeschoven naar 2016 (zie ook lasten)

-419

N

- GSO-IV subsidie Provincie ingezet bij overige programma's

-216

N

- Participatiebudget meeneemregeling

688

V

- Participatiebudget

636

V

- Diversen

92

V

Afwijking totaal saldo van baten en lasten

1.480

V

Toelichting resultaatbestemmingen

Mutaties reserves

Rekening
2015

Afwijking

V / N

Toevoegingen

- BR Sociaal Economisch Fonds: overschot exploitatie 2015 (Rb. 19-12-2005)

88

-88

N

- BR Taakmutaties gemeentefonds: rijksmiddelen Werkbedrijf (Rb. 14-12-2015)

140

0

- BR Taakmutaties gemeentefonds: aanpak jeugdwerkloosheid (Rb. 14-12-2015)

70

0

- BR Taakmutaties gemeentefonds: overheveling participatiebudget (Rb. 14-12-2015)

809

0

Onttrekkingen

- BR Taakmutaties gemeentefonds: economische agenda ArtEz (Rb. 14-12-2014)

55

0

- BR Taakmutaties gemeentefonds: jeugdwerkloosheidsmiddelen (Rb.14-12-2014)

211

0

- BR Taakmutaties gemeentefonds: jeugdwerkloosheid en 2GetTere (Rb.14-12-2014)

130

0

- BR Soc. Ec. Fonds: verhuizing VVV en econ. stim.proj. binnenstad
(Rb. 19-12-2005, 28-09-2015)

20

-50

N

- BR Evenementen: aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (Rb. 28-09-2015)

64

9

V

Totaal mutaties reserves

-627

-129

N