Opleidingen passend bij de perspectieven op de arbeidsmarkt

Inhoud veranderopgave en samenhang

Van belang is om een betere doorstroom van opleidingen naar bedrijven in de regio Arnhem te realiseren en daarbij het samenspel tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen te versterken. Op den duur zal dit leiden tot een situatie waarbij schoolverlaters en studenten van opleidingen in Arnhem makkelijker doorstromen naar Arnhemse bedrijven. Arnhemse bedrijven maken gemakkelijker gebruik van de kennis en kunde die regionale onderwijs- en kennisinstellingen voor hen beschikbaar hebben.

Deze veranderopgave heeft een samenhang met:

Realisatie

Is het beoogde resultaat behaald?

Belangrijke resultaten in 2015 zijn:

  • de start van twee regionale publiek private samenwerkingsprojecten: Creative Laben Oost Nederland Energie(k) (ONE); de gemeente participeert in de beide initiatieven. Creative Lab is vooral gericht op het versterken van de samenwerking tussen mbo/hbo onderwijs en de creatieve sector in Arnhem. ONE richt op (verduurzaming van) de energiesector. Het beter toerusten van onderwijs (aanpassen curricula en bijscholen docenten) en het toekomstproof maken van de installatiebranche staat in dit project centraal. Powerlabmaakt onderdeel uit van ONE. Daarnaast is de (door)ontwikkeling van Center of Expertise Creative Future Makers in Fashion, Design & Technology (ArtEZ), SEECE, ACE (HAN) en Kenniscentrum voor Natuur- en leefomgeving (VHL) vermeldenswaard;
  • er zijn partnerships afgesloten met HAN, VHL en RijnIJssel om tot nauwere samenwerking op strategische onderwerpen voor de stad te komen (met ArtEZ was in 2014 al een partnership overeen gekomen);
  • de Hogescholen HAN, Artez en Van Hall Larenstein en gemeente Arnhem slaan de handen ineen om Arnhem als aantrekkelijke (hbo)studiestad te versterken en duidelijker op de kaart te zetten;
  • de gemeente neemt deel aan het innovatieprogramma Gelderland Valoriseert en de eerste editie van Arnhem Innovate is succesvol verlopen;
  • door het ontwikkelen van de flyer Hulp bij kiezen (factsheets onderwijs MBO en HBO) is adequate arbeidsmarktinfo ontwikkeld en verspreid;
  • verdere ontwikkeling in nauwe samenwerking met Rijn IJssel over aansluiting tussen entreeopleiding en werk. Verdere implementatie van het Leerwerkloket in de regio Midden Gelderland. Er wordt samengewerkt met het Werkgeversservicepunt Midden Gelderland;
  • binnen het regionaal educatieplan 2015-2017 in het programma 2015 is de afspraak om de focus op laaggeletterdheid te versterken. In het plan van aanpak laaggeletterdheid vormt het bondgenootschap geletterdheid Arnhem en regio een speerpunt. Hier werken ruim 40 organisaties samen om aandacht te houden voor deze problematiek. De informatievoorziening en het signalering en verwijzen van mensen met een taalprobleem naar educatie krijgt zo ruim aandacht. In het bondgenootschap werken gemeenten, uitkeringsinstanties, werkgeversorganisaties en onderwijs samen;
  • met ondersteuning van de landelijke stichting Lezen & Schrijven worden trainingen aangeboden voor 'herkennen, signaleren en verwijzen' en 'eenvoudig communiceren'. Ook wordt er gewerkt met de 'landelijke taalmeter' die wordt aangeboden door Stichting Lezen & Schrijven. Het bondgenootschap kwam 6 keer bij elkaar voor informatie- en kennisdeling;
  • met het UWV en consulenten van de afdeling Werk & Inkomen is gesproken over taalbeheersing en arbeidsparticipatie.

Ontwikkelingen in 2015

Deze veranderopgave is in de Perspectiefnota 2016-2019 niet meer onder bovenstaande titel benoemd maar is grotendeels verwerkt in het Programma Stad op de kaart met de veranderopgave Werk.