Algemeen bestuur en publieke dienstverlening

Herman Kaiser Ine van Burgstede

De taken van raad en college zijn gericht op een transparant, democratisch bestuur met de focus op samenwerking met de stad. Arnhem werkt samen in bestuurlijke organen in regionaal, (inter)nationaal) en Europees verband. Arnhem biedt haar inwoners een laagdrempelige en betrouwbare dienstverlening. Publieke dienstverlening wordt steeds meer gericht op digitale dienstverlening. Bij klantcontacten wordt continue aandacht besteed aan een klantvriendelijke benadering.

Realisatie

Beoogd resultaat

 • Verkiezingen: de gecombineerde verkiezingen van Provinciale Staten en de drie waterschappen in Arnhem;
 • Raad en griffie: het bestendigen van de nieuwe werkwijze van de raad en het uitwerken van de bezuinigingsopdracht met extra aandacht voor efficiency;
 • Rekenkamer:de aanvankelijke bezuiniging op de rekenkamerfunctie is met het Addendum op het Coalitieakkoord van november 2015 komen te vervallen. In het Addendum is de opdracht gegeven om te komen tot een nieuwe invulling van de rekenkamerfunctie;
 • Regionale en bovenlokale organen:uitwerking te geven aan de taken die voorheen door de Stadsregio Arnhem Nijmegen (Wgr plus regeling) werden uitgevoerd;
 • Publieke dienstverlening:doorontwikkeling van het Klant Contact Centrum (KCC) gericht op verbetering klantprocessen en meer digitale dienstverlening.

Resultaten 2015

 • Verkiezingen: in maart 2015 hebben de gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap plaatsgevonden. De opkomst voor de verkiezing voor Provinciale Staten was 41,8%. De opkomst voor de verkiezingen van de drie waterschappen waren: Waterschap Vallei en Veluwe (75 %), Waterschap Rivierenland (33,28 %) en Waterschap Rijn en IJssel (40,16%);
 • College van B&W: na het aftreden van Groen Links uit het college is in november 2015 de ChristenUnie toegetreden. Dit heeft geleid tot een addendum op het Coalitieakkoord 2014-2018;
 • Rekenkamer: in het addendum is opgenomen dat de beoogde bezuiniging op de rekenkamer is geschrapt. Een raadswerkgroep werkt een voorstel uit voor een rekenkamer die voldoet aan de voorgenomen nieuwe eisen van het Rijk en die in staat is kwalitatief goed onderzoek te verrichten;
 • Regionale en bovenlokale organen:het wettelijk afschaffen van de WGRplus regeling heeft geleid tot de ontmanteling van de Stadsregio Arnhem en Nijmegen. Nieuwe samenwerkingsverbanden op diverse terreinen zijn tot stand gekomen. Daarnaast is geïnvesteerd in de samenwerking met Duitsland;
 • Publieke dienstverlening: in 2015 zijn er meer aanvragen via het digitale loket binnen gekomen: een stijging van 39% ten opzichte van 2014. De tot stand gekomen nieuwe visie op digitale dienstverlening gaat in op de verdere ontwikkeling en verbetering van digitale dienstverlening. Een pilot met de grootste woningcorporatie in Arnhem heeft het proces verhuizingen sterk verbeterd, waardoor baliebezoeken en arbeidsintensieve verwerking van schriftelijke verhuisberichten kan beperkt.

Inhoudelijke informatie over de resultaten van de onderliggende producten in het reguliere programma Algemeen bestuur en publieke dienstverlening is te vinden op de website jaarverslag.arnhem.nl.

Is de bezuinigingsopdracht voor 2015 behaald?

 • Rekenkamer:het addendum op het Coalitieakkoord heeft de bezuiniging op de Rekenkamer geschrapt. Structureel budget voor een nieuwe rekenkamerfunctie wordt opgenomen in de Perspectiefnota 2017-2020;
 • Regionale en bovenlokale organen: de bezuinigingsopdracht voor 2015 op de Arnhemse bijdrage aan de Stadsregio Arnhem Nijmegen is niet gehaald. Dit heeft te maken met de ontmanteling van de Stadsregio in verband met nog lopende dossiers en de opzet van nieuwe samenwerkingsverbanden voor diverse thema's;
 • Publieke dienstverlening: de taakstelling publieke dienstverlening voor 2015 bedroeg € 57.000 als onderdeel van de totale taakstelling van € 350.000 die voor 2015 en 2016 is afgesproken. De taakstelling van 2015 is gerealiseerd.

Ontwikkelingen

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

 • College van B&W: er is een voordeel ad € 319.000 op de wachtgelduitkeringen van voormalige collegeleden.

Er is een nadeel op de pensioenvoorziening ad € 631.000 wegens herberekening van pensioenrechten van voormalige en zittende bestuurders;

 • Rekenkamer: na toetreding van de ChristenUnie tot het college in november 2015, is de bezuinigingsopdracht met betrekking tot de Rekenkamer in het coalitieakkoord "Met de Stad" komen te vervallen;
 • Regionale en bovenlokale organen: de volledige ontmanteling van de Stadsregio Arnhem Nijmegen was beoogd per 1 juli 2015. De Stadsregio handelt echter nog enkele lopende dossiers 'in liquidatie' af en heeft, mede ter dekking van het benodigde risicovermogen, een volledig jaar contributie geheven. Daarnaast zijn bepaalde taken/activiteiten van de Stadsregio die wegvielen, door de gemeenten opgepakt. Voor Arnhem waren dat, onder meer de (met Nijmegen gedeelde) kosten voor Bureau Brussel en de oprichting van de Economic Board regio Arnhem Nijmegen, alsmede het secretariaat voor het  Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region, die op 17 december 2015 is opgericht.

Financiën

Regulier Programma 0. Algemeen bestuur en publieke dienstverlening

Rekening

Begroot 2015

Rekening

Afwijking

V / N

2014

Geamendeerd

Definitief

2015

Bedragen x € 1.000

Middelen

Lasten totaal

10.967

9.625

10.284

10.931

-647

N

Baten totaal

3.231

2.271

2.537

3.204

667

V

Mutaties reserves:

Toevoegingen aan reserves

26

0

40

40

0

Onttrekkingen aan reserves

100

0

0

13

13

V

Resultaat

-7.662

-7.354

-7.787

-7.754

33

V

Afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015

Afwijking totaal saldo van baten en lasten

Afwijking

V / N

Bedragen x € 1.000

Lasten

- Dotatie aan voorziening wethouders pensioen ivm verlaging rekenrente

-631

N

- Meer lasten op rijksleges (zie ook baten)

-415

N

- Niet gerealiseerde bezuiniging bijdrage stadsregio

-228

N

- Uitgaven Bridge 2 liberation (zie ook baten)

-150

N

- Minder wachtgeld burgemeester en wethouders

319

V

- Lagere capaciteitsinzet

134

V

- Diversen

324

V

Baten

- Meer baten op gemeenteleges (zie ook lasten)

338

V

- Inkomsten Bridge 2 Liberation (zie ook lasten)

150

V

- Diversen

179

V

Afwijking totaal saldo van baten en lasten

20

V

Toelichting resultaatbestemmingen

Mutaties reserves

Rekening
2015

Afwijking

V / N

Toevoegingen

BR Taakmutaties gemeentefonds niet bestede middelen: regiotafels
(Rb.14-12-2014)

40

0

Onttrekkingen

BR Onderzoek rekenkamer: resultaat 2015 (Rb. 13.12.2010)

13

13

Totaal mutaties reserves

-27

13

V

Majeure begrotingsafwijkingen zowel in positieve als in negatieve zin worden nader toegelicht in het Financieel resultaat, onderdeel Analyse resultaat 2015.