De werkgever voorop: zoveel mogelijk mensen aan het werk

Inhoud veranderopgave en samenhang

De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de stad staat onder druk. Er is een groot belang om Arnhemse inwoners aan het werk te krijgen en te houden De economische crisis heeft invloed op het aantal arbeidsplaatsen in Arnhem, waarbij de invulling door Arnhemse werkzoekenden ook onder druk staat in verband met werkzoekenden uit de regio die in Arnhem werk zoeken. Tevens is waarneembaar dat hoger opgeleiden in verhouding lager geschoold werk accepteren.
Kern van het programma is het duurzaam versterken van de economische structuur, waarbij steeds de vraag van (Arnhemse) bedrijven en instellingen centraal staat en waarbij op den duur sprake is van ene vanzelfsprekende doorstroom van mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt en vanuit Arnhemse opleidingen naar werkgevers in de stad. De opgave is daarmee tweeledig:

  • het werk in de stad houden en de stad aan het werk krijgen
  • investeren in de verhouding tussen vraag een aanbod.

Deze veranderopgave heeft een samenhang met:

Realisatie

Is het beoogde resultaat behaald?

Belangrijke resultaten in 2015 zijn:

  • in 2015 is de Participatiewet geïmplementeerd conform het Uitvoeringsplan Participatie. Via het regionaal WerkgeverServicePunt (WSP) (samenwerking regiogemeenten, UWV en Presikhaaf & Bedrijven) worden vacatures verzameld om mensen met een uitkering op grond van de Participatiewet te kunnen plaatsen. Het WSP blijkt in staat om veel vacatures in beeld te krijgen, waarop uitkeringsgerechtigden geplaatst worden. Het WSP heeft in 2015 ruim 2.600 vacatures verzameld. Hierop zijn ruim 1.200 werkzoekenden geplaatst. Van belang is dat er goed zicht bestaat op de mogelijkheden van mensen. In 2015 heeft de gemeente Arnhem het systeem SZeebra ingevoerd. Via dit systeem wordt beter in beeld gebracht welke mogelijkheden tot arbeidsparticipatie mensen met een PW-uitkering hebben. Dit komt de matching met vacatures ten goede;
  • speciaal aandacht is besteed aan de jongeren van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het Praktijkonderwijs (Pro). In 2015 heeft de gemeente Arnhem regie genomen in de leerlingnetwerken VSO-/Pro. Schoolverlaters van VSO/Pro zijn via deze leerlingnetwerken (casusoverleg) vroegtijdig in beeld gebracht, waarbij er gebruik is gemaakt van de kennis van de scholen. Doel is een naadloze aansluiting van stage naar werk. Een sluitende aanpak is gerealiseerd, zodat alle schoolverlaters aan het werk zijn gebleven; een traject naar werk doorlopen, verder leren of een traject richting maatschappelijke participatie/hulpverlening doorlopen.

Door de landelijke Programmaraad is de Arnhemse aanpak als good practise bestempeld;

  • via het Werkbedrijf (bestuurlijke samenwerking werkgevers/VNO-NCW-Midden, vakbeweging, UWV en gemeenten) is extra aandacht besteed aan het plaatsen van uitkeringsgerechtigden op vacatures. Bijzondere aandacht heeft het plaatsen van mensen met een arbeidshandicap op de Banenafspraak. Om dit te stimuleren is de communicatiecampagne Gaan/Staan voor een baan van start gegaan. De betrokken portefeuillehouder heeft in 2015 50 werkgevers actief bezocht in het kader van het werkgeversoffensief. De gemeente Arnhem ontwikkelde in 2015 als werkgever 7 garantiebanen/banenafspraak bij fietsenstalling Rozet;
  • in 2015 is verder gewerkt aan de modulaire ombouw van Presikhaaf & Bedrijven. Voorbereidingen zijn getroffen om een deel van Presikhaaf & Bedrijven toe te voegen aan het WSP. Hier komt de regie te liggen op het aan het werk houden van een groep SW-ers met een relatief hoge loonwaarde. Ook de verbinding met Activerend werk is verder ontwikkeld, zodat een groep SW-ers met een relatief lage loonwaarde straks via dit instrument aan de slag kan blijven. Bedrijfsonderdelen van Presikhaaf & Bedrijven zijn verkocht: Schoolmeubelen aan Ahrend en de Kwekerij aan Darthuizergroep;
  • de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in Arnhem is gelijk aan die van de benchmarksteden. Helaas is Arnhem in 2015 onder de grens van 100.000 arbeidsplaatsen gekomen;
  • in 2015 is het aantal arbeidsplaatsen bij de sterke clusters toerisme en vrije tijd, zorg en welzijn, zakelijke dienstverlening en de kansrijke clusters mode en vormgeving en energie- en milieutechnologie toegenomen ten opzichte van 2013.

Ontwikkelingen in 2015

Deze veranderopgave is in de Perspectiefnota 2016-2019 niet meer onder bovenstaande titel benoemd maar is grotendeels verwerkt in het Programma Stad op de kaart met de veranderopgave Werk.