Marketing Arnhem

Ron König Herman Kaiser

Opgave en samenhang

  • Een sterke positionering van Arnhem is van belang om te werken aan de opgaven in de stad. Het vasthouden en aantrekken van relevante doelgroepen en investeringen zijn daarbij belangrijke doelen die bijdragen aan het benutten van kansen in de markt en om bedreigingen voor te zijn (tegengaan effecten regionale krimp, behouden vitaliteit centrum, economisch sterke sectoren, terugdringen werkloosheid);
  • De inzet van citymarketing is om samen met betrokken partijen in de stad de unieke en onderscheidende eigenschappen van Arnhem zo te positioneren dat relevante doelgroepen een aantrekkelijke basis hebben om voor Arnhem te kiezen. Arnhem combineert de voordelen van de grote stad met die van leven in een landelijke omgeving. Zo biedt de hoofdstad van Gelderland goede carrièreperspectieven, een grote creatieve en culturele dynamiek en een aantrekkelijk winkelaanbod. Tegelijkertijd is Arnhem groen en ruim door de grote stadsparken en als toegangspoort tot de Veluwe, het rivierengebied en de Betuwe. Deze combinatie resulteert in een ontspannen en levendige stad met een open en prettig zakelijke Arnhemse mentaliteit;
  • Door te investeren in het in samenhang krijgen van verhaal en product bouwt citymarketing aan de positionering van Arnhem. Dat leidt tot een sterkere concurrentiepositie, waarmee de stad haar sociaaleconomische vitaliteit kan behouden en versterken. Daarbij komt dat de gemeente Arnhem zich ook nog eens positief kan manifesteren door op de typisch Arnhemse manier om te gaan met haar inwoners.

Dit programma bevat de volgende veranderopgave:

Dit Veranderprogramma moet worden gelezen in samenhang met Regulier programma:

Financiën

Afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015

Programma 4. Marketing van Arnhem

Rekening

Begroot 2015

Rekening

Afwijking

V / N

2014

Geamendeerd

Definitief

2015

Bedragen x € 1.000

Middelen

Lasten totaal

929

1.234

1.028

991

37

V

Baten totaal

53

80

233

375

142

V

Mutaties reserves:

Toevoegingen aan reserves

143

0

584

763

-179

N

Onttrekkingen aan reserves

0

0

385

385

0

Resultaat

-1.019

-1.154

-994

-994

0

Verklaring van de afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015

Afwijking totaal saldo van baten en lasten

Afwijking

V / N

Bedragen x € 1.000

Lasten

- Diversen

37

V

Baten

- Diversen

142

V

Afwijking totaal saldo van baten en lasten

179

V

Mutaties reserves

Rekening
2015

Afwijking

V / N

Toevoegingen

- BR Beeldbep. cult. manifestaties: Onderbesteding Progr. Act. Cultuur
(Rb. 29-06-2015)

142

0

- BR Evenementen: toevoeging voor Giro d'Italia (Rb. 29-06-2015)

218

0

- BR Evenementen: herbestemming budget sport voor Giro d'Italia (Rb. 29-06-2015)

198

-10

- BR Evenementen: van BR Nationaal actieplan sport en bewegen (Rb. 29-06-2015)

36

0

- BR Evenementen: overschot exploitatie evenementen en kermis 2015
(Rb. 19-12-2005)

169

-169

N

Onttrekkingen

- BR Evenementen: Fashion Festival (Rb. 28-09-2015)

25

0

- Algemene reserve: onderbesteding Progr. Act. Cultuur (Rb 29-06-2015)

142

0

- Algemene reserve: onderbesteding buitensport tbv Giro d'Italia (Rb. 29-06-2015)

218

0

Totaal mutaties reserves

-378

-179

N