De Arnhemse binnenstad klaar voor de toekomst

Gerrie Elfrink Ron König Alex Mink

De binnenstad staat onder druk. De binnenstad moet aantrekkelijk zijn om te wonen, te werken, vrije tijd te besteden en te winkelen. Daarbij moet de binnenstad goed bereikbaar zijn en zich goed weten te profileren.
De binnenstad is voor de stad een belangrijk wapen in de concurrentieslag met andere steden. Een blijvend vitale binnenstad is van belang en stimuleert (consumptieve) bestedingen.

De regionale positie van weleer is niet vanzelfsprekend meer. Door de veranderingen in detailhandel en consumptief gedrag, de langdurige economische crisis en de demografische krimp in de regio wordt de vitaliteit van de binnenstad bedreigd. Met als gevolg minder en lagere bestedingen door minder bezoekers, minder diversiteit en daarnaast zwakke gebieden, lege panden en plekken.
In de binnenstad is in de huidige situatie nog maar beperkt ruimte voor grootschalige transformatie
(stadsplanning). De huidige situatie vraagt meer om geleidelijke en kleinschalige verandering (beherend,
organisch ontwikkelen).

Nu de vraag naar kantoor- en winkelruimte sterk is gedaald moet voorkomen worden dat de projecten met elkaar gaan concurreren of zelfs een bedreiging vormen voor de bestaande binnenstad, in plaats van deze te versterken.

Opgaven en samenhang

Dit programma bevat de volgende veranderopgaven:

Dit Veranderprogramma moet worden gelezen in samenhang met de reguliere programma's:

Financiën

Afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015

Programma 1. De Arnhemse binnenstad klaar

Rekening

Begroot 2015

Rekening

Afwijking

V / N

voor de toekomst

2014

Geamendeerd

Definitief

2015

Bedragen x € 1.000

Middelen

Lasten totaal

676

179

248

233

15

V

Baten totaal

9

0

0

32

32

V

Mutaties reserves:

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

468

0

0

0

0

Resultaat

-199

-179

-248

-201

47

V

Verklaring van de afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015

Afwijking totaal saldo van baten en lasten

Afwijking

V / N

Bedragen x € 1.000

Lasten

- Diversen

15

V

Baten

- Diversen

32

V

Afwijking totaal saldo van baten en lasten

47

V

Toelichting resultaatbestemmingen

Mutaties reserves

Rekening
2015

Afwijking

V / N

Toevoegingen

Onttrekkingen

Totaal mutaties reserves

0

0