Participatie van kwetsbare burgers

Martijn Leisink Anja Haga Gerrie Elfrink

Een reeks taken op het gebied van zorg en ondersteuning voor kwetsbare groepen vielen vanaf 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het gaat hierbij om de decentralisaties op het gebied van AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet.

Meer taken en minder budget vragen om een andere aanpak. Een ingrijpende operatie met een forse financiële opgave. Na de transitie volgt de transformatie van het sociaal domein. Het jaar 2015 maakte onderdeel uit van de periode die kan worden getypeerd als de bouwfase van een nieuw stelsel in het sociaal domein, waarin gezamenlijk met partners wordt gewerkt aan een voorzieningenniveau dat integraal ondersteuning biedt aan burgers met bijzondere aandacht voor jeugd en gezin. Zelfredzaamheid en het aanreiken van effectieve oplossingen waar burgers eigen inzet aan kunnen verbinden binnen de schaarserre financiële kaders vormt de uitdaging. De keuze is gemaakt voor een zorgvuldige en geleidelijke overgang waar de zorgcontinuïteit voor cliënten centraal staat.  

Opgaven en samenhang

Resultaten 2015

De resultaten van het programma worden inhoudelijk toegelicht bij de drie veranderopgaven. Het programma  wil een transformatie van het sociaal domein realiseren en richt zich op de gefaseerde invoering van een nieuw stelsel van zorg en ondersteuning aan burgers met als focus maatschappelijke participatie. Dit met een afname van financiële middelen.Voor 2015 was er tussen de 15 en 20% minder budget beschikbaar voor de uitvoering van de Wmo2015 en de Jeugdzorg.

Ontwikkelingen

De centraal gestelde zorgcontinuïteit voor de cliënten kon worden gewaarborgd door een hierop gericht inkoopbeleid.  De ombuiging van de groei van de vraag door goede en kosteneffectievere alternatieven is een meerjarige opgave, waardoor er in 2015 toch sprake is van een overschrijding, met name op het gebied van de Wmo 2015 (Beschermd Wonen).

Financiën

Afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015

Programma 7. Participatie van kwetsbare inwoners

Rekening

Begroot 2015

Rekening

Afwijking

V / N

2014

Geamendeerd

Definitief

2015

Bedragen x € 1.000

Middelen

Lasten totaal

47.626

33.925

22.837

22.589

248

V

Baten totaal

8.627

7.990

6.427

7.555

1.128

V

Mutaties reserves:

Toevoegingen aan reserves

484

0

25

25

0

Onttrekkingen aan reserves

846

0

707

318

-389

N

Resultaat

-38.637

-25.935

-15.728

-14.741

987

V

Verklaring van de afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015

Afwijking totaal saldo van baten en lasten

Afwijking

V / N

Bedragen x € 1.000

Lasten

- Lasten gedekt door GSO baten (zie ook baten)

-374

N

- Hogere capaciteitsinzet

-330

N

- Voordeel op jeugdbudgetten (integraal en preventief)

205

V

- Resultaat invoerbudget decentrale jeugdzorg

150

V

- Resultaat onderwijsachterstandenbeleid

127

V

- Resultaat peuterspeelzaalwerk

100

V

- Diversen

370

V

Baten

- GSO subsidie (zie ook lasten)

688

V

- Bijdragen voor kosten jeugdzorg

202

V

- Diversen

238

V

Afwijking totaal saldo van baten en lasten

1.376

V

Toelichting resultaatbestemmingen

Mutaties reserves

Rekening
2015

Afwijking

V / N

Toevoegingen

Algemene reserve: Vrijval BR regio focuspunten (RB.29-6-2015)

25

0

Onttrekkingen

BR Pakketmaatregelen WMO: invoeringsbudget (Rb. 14.12.2015)

0

-500

N

BR Taakmutaties gemeentefonds Jeugdgezondheidszorg (RB.14-12-2014)

62

0

BR Taakmutaties gemeentefonds Preventief jeugdbeleid (RB.14-12-2014)

120

0

BR Burgerinitiatieven Sociaal Domein: uitgaven burgerinitiatieven 2015

111

111

V

BR Volksgezondheid Regiofocuspunten: Vrijval BR regio focuspunten (Rb.29-6-2015)

25

0

Totaal mutaties reserves

293

-389

N