Programma overige veranderopgaven

Martijn Leisink

Opgaven en samenhang

Dit programma bevat de volgende veranderopgaven:

De veranderopgaven hebben een nauwe relatie met:

Resultaten 2015

Het hoofddoel van deze veranderopgave was om een daling van de criminaliteit en overlast in de stad te bereiken door het tegengaan van overvallen en inbraken. Dit in samenwerking met ondernemers en burgers en de gezamenlijke inzet van politie, eigen handhavers en toezichthouders.
De diverse preventieve activiteiten vanuit de projectgroep Woninginbraken hebben mede geleid tot een afname van de woninginbraken met 13% in 2015 en een afname van 19% van het aantal overvallen. Daarnaast is door de Politie een digitaal systeem voor inkopers ingevoerd om na te gaan of een goed verkregen is uit inbraak e/o overval.  
De samenwerking tussen de Politie en de gemeentelijke handhavers is verbeterd om te komen tot onderlinge afstemming (vaste overlegmomenten; Horeca-overleg).

Uitgangspunt in de opgave Financieel gezonde stad is het realiseren van een voldoende financiële weerbaarheid van de gemeente. Het gaat om de mogelijkheden die er zijn in financieel moeilijke tijden.
Uit de stresstest (zie paragraaf 4.1) blijkt dat ondanks lichte verbeteringen op een aantal onderdelen, waaronder de netto schuldquotes  en de solvabiliteitsratio oplettendheid voor de financiële weerbaarheid is geboden. De vermogenspositie ligt boven het zekerheidspercentage van 75%, maar ligt nog niet op het niveau van een zekerheidspercentage van 90%.  

Diverse ontwikkelingen (zie onder kopje Ontwikkelingen) hebben ertoe geleid dat er wederom vanaf 2016 bezuinigd moet worden. In de MJPB is een deel van de bezuinigingen al concreet benoemd, echter een deel is ook vastgesteld als taakstelling vanaf 2017. De nieuwe bezuinigingen en de bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben hun invloed op onze financiële positie en de financiële weerbaarheid. Er is ingeteerd op de algemene reserve en het weerstandsvermogen beweegt rond de 75%, het minimum, waardoor wensen voor nieuw beleid worden opgeschort.

Voor de Perspectiefnota 2017-2020 wordt het dan ook zinvol geacht om een nadere analyse en beschouwing uit te voeren die niet alleen de huidige positie weegt, maar dit ook, met alle ontwikkelingen die op gemeenten en specifiek op Arnhem afkomen, in perspectief kan plaatsen.
De uitkomsten moeten een antwoord geven op de vraag of onze financiële positie afgezet tegen de ontwikkelingen robuust genoeg is of dat onze interne (financiële) spelregels of beleid op onderdelen moeten worden heroverwogen.

Ontwikkelingen

De organisatie van de Politie is nog erg 'in beweging', waardoor functionarissen soms van functie of plek wisselen. Dit vraagt om extra afstemming voor de onderlinge samenwerking.

Kort na het vaststellen van de MJPB 2015-2018 is duidelijk geworden dat nieuwe negatieve ontwikkelingen vanuit de decentralisaties van rijkstaken naar de gemeente de financiële positie van Arnhem bedreigen. Het is een flinke uitdaging om voldoende koerswijzigingen in het sociaal domein aan te brengen om daarmee de kosten in lijn te brengen met de beschikbare budgetten.

Op landelijk niveau zijn tekenen van een voorzichtig herstel van het onrustige economische tij waar te nemen. Echter, dit is in Arnhem nauwelijks merkbaar. Mondiale ontwikkelingen, zoals die in Oost Europa, het Midden Oosten en ook in Azië, creëren nieuwe politieke en economische onzekerheden.

De geschetste ontwikkelingen noodzaken om vanaf 2016 wederom te bezuinigen en creatieve oplossingen te zoeken voor het verminderen van de werkloosheid, het verminderen van het aantal uitkeringen, het beperken van de kosten voor zorg en ondersteuning en het voorkomen van armoede. Dit alles op basis van de in 2015 in de Perspectiefnota 2016-2019 gepresenteerde nieuwe manier van werken in de stad en in de gemeentelijke organisatie. Ook blijft Arnhem actief in lobby-trajecten, om invloed te blijven uitoefenen op de besluitvorming van het Rijk.

Financiën

Afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015

Programma 9 Overige veranderopgaven

Rekening

Begroot 2015

Rekening

Afwijking

V / N

2014

Geamendeerd

Definitief

2015

Bedragen x € 1.000

Middelen

Lasten totaal

182

35

300

332

-32

N

Baten totaal

0

0

0

0

0

Mutaties reserves:

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

35

0

150

163

13

V

Resultaat

-147

-35

-150

-169

-19

N

Verklaring van de afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015

Afwijking totaal saldo van baten en lasten

Afwijking

V / N

Bedragen x € 1.000

Lasten

- Diversen

-32

N

Baten

- Diversen

0

Afwijking totaal saldo van baten en lasten

-32

N

Toelichting resultaatbestemmingen

Mutaties reserves

Rekening
2015

Afwijking

V / N

Toevoegingen

Onttrekkingen

BR Veilig ondernemen : resultaat 2015 (Rb 05-11-2012)

12

12

V

BR Taakmutaties gemeentefonds: wijksturing tlv innovatiebudget 2016
(Rb 14-12-2015)

151

1

V

Totaal mutaties reserves

163

13

V