Veilig leven in Arnhem

Inhoud veranderopgave en samenhang

De veranderopgave “Veilig leven in Arnhem” zet extra in op preventieve maatregelen tegen overvallen en inbraken. Daarbij worden ondernemers in de stad ondersteund. Verder wordt in deze veranderopgave kritisch gekeken naar de samenwerking tussen politie, eigen handhavers en toezichthouders. Doel hiervan is onder andere de bestrijding van overlast en verloedering. Een daling van de criminaliteit en overlast in de stad en daarmee een stijgend gevoel van veiligheid, bij zowel burgers, ondernemers als bezoekers, was het hoofddoel van de veranderopgave Veilig Leven in Arnhem. De veranderopgave is gericht op het tegengaan van overvallen en inbraken in samenwerking met ondernemers en burgers en verder op de inzet van de verschillende gemeentelijke handhavers.

Realisatie

Is het beoogde resultaat behaald?

  • Zakkenrollerij: in 2015 zijn nog enkele aanvragen uit 2014 gehonoreerd vanuit het fonds "Veilig Ondernemen" die onder  andere waren gericht op zakkenrollerij;
  • Woninginbraken en overvallen: onder regie van de gemeente heeft de projectgroep woninginbraken, sinds 2013 bestaande uit vertegenwoordigers van politie, handhaving, Openbaar Ministerie en gemeente, diverse preventieve activiteiten ter voorkoming van woninginbraken in Arnhem uitgevoerd. Daarbij werden bijvoorbeeld gemeenschappelijke voorlichtingsavonden, (extra) controles in de wijk georganiseerd. Daarnaast werden (en worden) notoire inbrekers en overvallers besproken in het Veiligheidshuis en wordt een plan van aanpak gemaakt. Voornoemde activiteiten hebben mede geleid tot een afname van de woninginbraken met 13%  en een afname van 19% van het aantal overvallen in 2015;

Om overvallen en inbraken verder tegen te gaan is in 2015 vooral door de Politie fors geïnvesteerd in het digitaal opkoopregister ('dor'). Inkopers kunnen gebruik maken van dit register; met dit systeem kan geautomatiseerd worden vastgesteld of een goed verkregen is uit inbraak e/o overval.
Op dit moment zijn 34 zaken in Arnhem op dit register aangesloten;

  • Samenwerking politie en gemeentelijke handhavers: ook is in 2015 hard gewerkt aan een verdere samenwerking tussen politie en gemeentelijke handhavers. Er is een vast overlegmoment  gerealiseerd waarin operationele afspraken worden gemaakt. Ook zijn er goede resultaten geboekt met het vaste horeca-overleg tussen politie, vergunningen en handhaving en het Kabinet van de burgemeester.  

Ontwikkelingen in 2015

Bij de afdeling vergunningen en handhaving zijn organisatorische wijzigingen doorgevoerd, waardoor een beter afstemming met de Politie is georganiseerd.
De organisatie van de Politie is nog erg 'in beweging', waarbij de definitieve plaatsing van personeel langer op zich laat wachten dan gepland. Dit maakt dat functionarissen soms van functie of plek wisselen. Dit vraagt meer aandacht om te komen tot een goede onderlinge afstemming.