Samenhangende inzet op zorgtaken

Het programmaonderdeel, dat met name betrekking heeft op de huisvesting van het speciaal onderwijs, is
inmiddels als veranderopgave afgerond. De decentralisatie van deze taak maakt integraal onderdeel uit
van het Reguliere Programma 4 Educatie.

Financiën

Afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015

Programma 8. Samenhangende inzet

Rekening

Begroot 2015

Rekening

Afwijking

V / N

2014

Geamendeerd

Definitief

2015

Bedragen x € 1.000

Middelen

Lasten totaal

145

0

0

39

-39

N

Baten totaal

35

0

0

5

5

V

Mutaties reserves:

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

78

0

0

0

0

Resultaat

-32

0

0

-34

-34

N

Verklaring van de afwijkingen Begroot definitief t.o.v. Rekening 2015

Afwijking totaal saldo van baten en lasten

Afwijking

V / N

Bedragen x € 1.000

Lasten

- Diversen

-39

N

Baten

- Diversen

5

V

Toelichting resultaatbestemmingen

Mutaties reserves

Rekening
2015

Afwijking

V / N

Toevoegingen

Onttrekkingen

Totaal mutaties reserves

0

0