Afstemmen woningvoorraad en woonmilieu op de woningvraag van de toekomst, inclusief particulier opdrachtgeverschap

Inhoud veranderopgave en samenhang

In de MJPB van 2013 is het programma "Wonen in Wijken" geïntroduceerd. Dit programma had een meervoudig doel. Een aantal doelen is direct in het programma opgenomen (zie onder het kopje Realisatie).

Voor het programma "Wonen in Wijken' zijn, buiten de begroting om, een aantal 'nevendoelen' geformuleerd. Deze nevendoelen waren:

  1. verbeter de relatie met de corporaties;
  2. zorg dat het bestuurlijk overleg met de corporaties weer inhoud krijgt en gaat lopen;
  3. afdeling Wonen en de vakgroep Wonen weer op de kaart.

Deze veranderopgave heeft een samenhang met:

Realisatie

Is het beoogde resultaat behaald?

De beoogde doelen in het programma 'Wonen in de Wijken' zijn gerealiseerd dan wel in uitvoering met het volgende  resultaat:

  • Keuzes strategisch voorraadbeleid, afspraken met corporaties over levensloopbestendige woningen, bevorderen van duurzaamheid:

Deze thema's komen terug binnen de vier zuilen waaruit de woonvisie (integraal en interactief opgebouwd) bestaat. De woonvisie op zich is een van de majeure, met succes uitgevoerde, opdrachten uit het programma Wonen in wijken.

  • Verbetering particulier woningbezit:

Dit onderdeel is projectmatig opgepakt en in gang. Enkele beslispunten gaan in het tweede kwartaal van 2016 naar de raad.

  • Wijkvisie:

Middels de sessies rondom de map table is een volledig andere, maar zeker zo effectieve vorm van wijkvisies ontstaan, die inzicht in behoeften van doelgroepen in wijken mogelijk maakt. Ook allerlei factoren die tot nu toe achter de horizon bleven steken komen hierdoor aan het licht;

  • Particulier opdrachtgeverschap:

Het particulier opdrachtgeverschap is na een schoorvoetende start alsnog een duidelijk succes aan het worden. Er is een drietal projecten door de gemeente opgepakt, te weten: Nijhoffstraat, De Eilanden en Veld 15 in de Schuytgraaf. In de zuidelijke binnenstad krijgt het particulier opdrachtgeverschap ook een kans. Er blijkt veel belangstelling hiervoor te zijn. Hiermee staat ook het particulier opdrachtgeverschap op de kaart in Arnhem.  

Per nevendoel zijn de volgende resultaten gerealiseerd:
ad 1.    Met de corporaties is op verschillende wijzen en samenstellingen (bestuurlijk en ambtelijk) overleg gevoerd,   waarbij de inzet was om drempels in de samenwerking zichtbaar te krijgen en om daarna te komen tot meer   samenhang en gezamenlijkheid. Uitkomst van dit overleg was dat een ieder van de betrokken partijen zich zou   gaan richten op de kerntaken ten opzichte van de burgers op een zo open en transparant mogelijke manier.   Met name de samenwerking tussen de betrokken partijen ten aanzien van de Arnhemse woonprincipes en de   gezamenlijke sessies aan de map table (waarover onder het kopje 'Ontwikkelingen in 2015'  meer), hebben   ertoe geleid dat de verbinding weer op het gewenste niveau is gebracht;
ad 2.    De onder 1. beschreven aanpak en werkwijze heeft eraan bijgedragen dat er opnieuw behoefte kwam aan een   inhoudelijk bestuurlijk overleg met een technisch voorzitter en een goede en goed voorbereide agenda. Onder   deze voorwaarden is dit overleg weer opnieuw op gang gekomen;
ad 3.    De afdeling Wonen heeft een centralere positie gekregen in de gemeentelijke organisatie. De medewerkers   zijn op een hoger abstractieniveau zowel door de gemeente als de corporaties neergezet als elkaars   counterpart. Door een goede samenwerking tussen de medewerkers van de afdeling wonen en die van de   corporaties zijn in oktober 2015 de Arnhemse Woonprincipes 2016-2020 tot stand gekomen. Voor onze   gemeentelijke organisatie heeft dit geleid tot een zichtbaar en werkbaar document waarvan de duurzaamheid   gemeentebreed gedragen   wordt.  

Ontwikkelingen in 2015

Het programma 'Wonen in Wijken' heeft een sterke verbinding met het programma 'Van Wijken weten' uit de Perspectiefnota 2016-2019. De op bewoners georiënteerde woonvisie en wijkvisies vormen deze verbinding en dan voornamelijk als het gaat om de sturing en het zelforganiserend vermogen van bewoners.

De programmamanager is geen vast lid meer van de staf Wonen. Desgewenst blijft deze wel technisch voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Georganiseerd Overleg Wonen (BO-GOW). Wel zal de programmamanager periodiek met de hoofdadviseur wonen en de clustermanager gebiedsrealisatie en vastgoed samen komen om de verbinding tussen wonen en het wijkenprogramma te borgen en het BO-GOW voorbereiden.