Maatschappelijk aanbesteden zorg en welzijn

Inhoud veranderopgave en samenhang

De ambitie is om beter aan te sluiten bij de behoefte via meer bewonersparticipatie, zorg en ondersteuning dichter bij de burger en door de inzet van integrale teams met maatschappelijke partners.

Realisatie

Is het beoogde resultaat behaald?

Het voornemen was om de transformatieagenda in voorjaar 2015 vast te stellen. Geconstateerd moet worden dat de transitiefase meer tijd en ruimte heeft gevraagd.  In december heeft het college de Koersnota ‘Van Wijken Weten’ vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. De besluitvorming door de raad vond in het eerste kwartaal van 2016 plaats.

In 2015 konden burgers gebruik maken van een afgezonderd budget voor het uitvoeren van zorg en ondersteuning met en door burgers. Van deze nieuwe voorziening is in 2015 nog beperkt gebruik gemaakt. Deze nieuwe ontwikkeling als alternatief voor professionele zorg, zit nog in de opbouwfase. Kennelijk vraagt het voor burgers enige tijd om concrete initiatieven te ontwikkelen.

Het innovatiebudget voor de vernieuwing van het aanbod op basis van de transformatieagenda is in 2015 toegewezen aan een groot aantal initiatieven. Deze vernieuwing van het aanbod vormt een belangrijke input voor de transformatieagenda.

Ontwikkelingen in 2015