Organisatie decentrale zorg, waaronder jeugdzorg

Inhoud veranderopgave en samenhang

De ambitie om de versnippering van zorg en ondersteuning tegen te gaan, deze meer te richten op zelfredzaamheid van de burgers en dichter bij de burgers te organiseren is voor 2015 vertaald in een tiental concrete acties. Acties die concreet richting geven aan de organisatie van de in 2015 geïntroduceerde 8 wijkteams (jeugd en volwassenen) en het toerusten van deze teams en haar medewerkers.   

Realisatie

Is het beoogde resultaat behaald?

Geconcludeerd kan worden dat deze doelen zijn behaald dan wel belangrijke stappen zijn gezet. De acht gebiedsteams voor jeugd en gezin zijn per 1 januari 2015 gestart en hebben, in nauwe samenwerking met de partners, in hun eerste jaar een geweldige prestatie neergezet. Ook in de toerusting van de sociale wijkteams en de inrichting van de samenwerking met maatschappelijke partners zijn concrete stappen gezet.
Het telefonisch en digitaal portal is gerealiseerd. Hier kunnen Arnhemmers met hun hulpvraag terecht.

De beoogde stabilisatie van de kosten van de nulde en eerstelijns zorg is niet op alle onderdelen bereikt. De uitdaging blijft om op een aantal onderdelen (onder meer Jeugd-GGZ) tot een beter afstemming te komen.

Ontwikkelingen in 2015

Niet onvermeld mag blijven dat Arnhem, als centrumgemeente, in de loop van 2015 werd geconfronteerd met een Rijksingreep in het budget Wmo 2015 voor ‘Beschermd Wonen’ met nadelige financiële consequenties die niet opgevangen kunnen worden uit het beschikbare budget. Een succesvolle lobby geïnitieerd door o.a. de gemeente Arnhem op basis van een reality check heeft voor 2016 en latere jaren tot een correctie geleid, waardoor het mogelijk moet zijn om in de toekomst baten en lasten voor Beschermd Wonen in evenwicht te krijgen.