Armoedebestrijding, zorg voor minima in nieuwe tijden

Inhoud veranderopgave en samenhang

De ambitie is om mensen weer grip te laten krijgen op de eigen situatie.

Realisatie

Is het beoogde resultaat behaald?

Vastgesteld kan worden dat de kosten van beschermingsbewind een enorme druk hebben gelegd op de uitvoering van de Armoedeagenda. Dit betekende o.m. dat gericht gezocht moest worden naar uitvoering van de meest urgente onderdelen uit de Armoedeagenda. Maatregelen om tot bijsturing van de kosten van beschermingsbewind te komen zullen pas in 2016 effect hebben.
De groei van de kosten van de Armoedeagenda is een blijvend aandachtspunt en vraagt om maatregelen tot ombuiging hiervan.

Ontwikkelingen in 2015

Het gesloten Armoedepact biedt de kans om, samen met veel partijen in de stad, de armoede in Arnhem op een veel bredere manier aan te pakken. Het biedt ruimte voor samenwerking tussen vrijwilligers, informele netwerken en formele armoedebeleid om zo een sluitend armoedebestrijdingsnetwerk te creëren.