Samenhang en coördinatie grote projecten en verbinding bestaande stad en rivierenzone

Inhoud veranderopgave en samenhang

De huidige ontwikkeling gericht op het versterken van de bestaande stad zijn van groot belang en onmisbaar voor het blijvend functioneren van de binnenstad om te wonen, te werken, winkelen en in de vrijetijdsbesteding voor bewoners en bezoekers. Hierbij is een goede regievoering binnen de dynamische werkelijkheid en marktsituatie van cruciaal belang.   

Deze veranderopgave heeft een relatie met Programma P3 Arnhem werkt!

Realisatie

Is het beoogde resultaat behaald?

In november 2015 is Arnhem Centraal geopend en daarmee is de binnenstad een iconisch, prijs winnend gebouw rijker. De verbinding met de binnenstad is verbeterd door de uitvoering en afronding van de Oversteek maar ook door de herinrichting van de openbare ruimte rondom de nieuwe Pathé!

Er zijn positieve ontwikkelingen in de samenwerking tussen ondernemers in de binnenstad:

 • oprichting van de VECA (Vastgoed eigenaren Centrum Arnhem) heeft zijn beslag gekregen;
 • het PBA (Platform Binnenstad Arnhem ) is opgericht waarin alle partners van de binnenstad samenwerken ten behoeve van het goed economisch functioneren van de binnenstad. De gemeente is betrokken en faciliteert waar mogelijk dergelijke samenwerkingsverbanden in de binnenstad om de stad aantrekkelijk te houden als vestigingsplek voor ondernemers, bewoners en bezoekers;
 • er is een samenwerkingsverband in het Stegenkwartier van de binnenstad, de 7 Steegjes, ontstaan.

In de afgelopen periode is een aantal beeldbepalende panden bij de entrees van de binnenstad opgeknapt en in gebruik genomen. Sprekende voorbeelden hiervan zijn:

 • Building 026 bij de Koningstraat;
 • Grote Broer in de Kerkstraat;
 • het voormalige pand van de Kijkshop in de Roggestraat.

Andere resultaten zijn:

 • besloten is om Focus te verplaatsen van de Korenmarkt naar het Kerkplein.
 • er is een visie Koningsplein ontwikkeld die een herinrichting van het gebied rondom het Stadstheater behelst.
 • de Visie op Transformatie is vastgesteld waarbij de binnenstad als prioriteitsgebied is aangewezen. De faillissementen van een aantal grote winkelketens in de detailhandel maken dit echter tot een kwetsbaar onderdeel.

Het uitvoeringsprogramma 'Zuidelijke binnenstad'dat zich richt op investeren in de openbare ruimte, cultuur, reuring en dynamiek en het verleiden van investeerders loopt op schema. Zichtbare ontwikkelingen zijn:

 • de sloop van de bouwblokken aan de Nieuwstraat (Beter Licht), Rodenburgstraat (De Hoeksteen) en de herinrichting van de Trans;
 • de verbouwing van Musis is gestart;
 • rondom Bartok en het Aardvarken is de Turfstraat verlegd en de Vossenstraat heringericht;
 • in het gebied Paradijs zijn de eerste bouwwerkzaamheden gestart en loopt de verkoop voorspoedig;
 • in november 2015 is het voornemen tot verplaatsing van de warenmarkt bekend gemaakt.

Ontwikkelingen in 2015

 • deze veranderopgave is in de Perspectiefnota 2016-2019 niet meer onder bovenstaande titel benoemd, maar is integraal verwerkt in het Programma 'Stad op de kaart' als veranderopgaveVitale centrumstad en het Rijngoud;
 • Arnhem als vestigingsplaats voor de rechtbank en het gerechtshof voor het behoud van werkgelegenheid voor de stad;
 • ook de verbouwing en de nieuwbouw van het Provinciehuis is een impuls voor de werkgelegenheid en verdere verbetering van het gebied rondom de Markt.

Er zijn pilots uitgevoerd die kunnen leiden tot nieuwe initiatieven in de nabije toekomst zoals:

 • de pilot Stedelijke herverkaveling, waarbij samen met VECA, Provincie, Radboud universiteit en bureau Noordzuiden is onderzocht wat hiervoor de mogelijkheden in de binnenstad zijn;
 • een pilot gericht op het verminderen van regeldruk (pilot Ontslakken).