Incidentele culturele activiteiten

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Fonds Cultuur
Het functioneren van het subsidieregeling Fonds CultuurEenmalige Activiteiten is in 2015 geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in een aanpassing van de regeling, waardoor deze beter aansluit bij de subsidieregeling Programmatische Activiteiten Cultuur (PAC). Ook de naam is gewijzigd: vanaf 2016 is het Fonds Cultuur.

Stroomversneller
In 2015 zijn ook het functioneren van het budget en de functie 'Stroomversneller' geëvalueerd. Het college van burgemeester en wethouder heeft daarbij geconstateerd dat middelen voor voortzetting van de functie en activiteiten voor 2016 en 2017 ontbreken. Eerst vanaf 2018 is er een werkbaar budget beschikbaar.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Niet van toepassing.

Incidenteel of structureel

Niet van toepassing.

Prestatie-indicatoren

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

2014

2015

2015

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015