2-jaarlijkse Culturele activiteiten

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Amateurkunst
In 2015 is de werking van de subsidieregelingen Amateurkunsten Extra Activiteiten Amateurkunst geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in de samenvoeging van beide regelingen in één regeling Amateurkunst, die medio 2015 in werking is getreden en vanaf 2016 effectief is. Hierin is onder andere vastgelegd dat de regeling voor telkens één jaar subsidies verleent (in het verleden voor twee jaren).

PAC
Begin 2015 is de gemeenteraad de 'Tussenevaluatie subsidieregeling Programmatische Activiteiten Cultuur (PAC)toegezonden. Deze bevat de tussenevaluatie van de regeling (na twee aanvraag- en adviesronden) door de externe adviescommissie Culturele Subsidies Arnhem. De hierin opgenomen aanbevelingen ten aanzien van de procedure, de inrichtingseisen en de criteria van de regeling zijn door het college overgenomen en in het najaar van 2015 in de subsidieregeling verwerkt.  

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Niet van toepassing.

Incidenteel of structureel

Niet van toepassing.

Prestatie-indicatoren

5.03 2-jaarlijkse culturele activiteiten (programmatisch)

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Gerrie Elfrink

2014

2015

2015

Aantal programma's

21

22

MJPB 2015-2018 > begroot 2015: PM

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015