Erfgoed, archeologie en beeldkwaliteit

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Erfgoed is een belangrijke ingrediënt voor de belevingswaarde, beeldkwaliteit en identiteit van de stad. Het Arnhemse erfgoedbeleid richt zich op behoud en versterking van cultuurhistorische waarden om zo bij te dragen aan een aantrekkelijke stad. De volgende activiteiten hebben plaatsgevonden:

  • er zijn diverse herbestemmings- en restauratieprojecten begeleid. Het handelt hier bijvoorbeeld om de herinrichting van het PGGEM-terrein, Musis Sacrum, de Korenbeurs, het Sint Peters Gasthuis, Saksen Weimar, het Huis der Provincie, Eusebiuskerk, wooncomplexen van corporaties, de voormalige marechaussee kazerne, kerkgebouwen en diverse winkelpanden in de binnenstad;
  • er is een begin gemaakt met het in kaart brengen van waardevolle wederopbouwarchitectuur;
  • het proces van de Erfgoedagenda is opgestart. Deze agenda benoemt thema's en acties. Hieraan liggen ook wettelijke ontwikkelingen ten grondslag, maar ideeën en suggesties zijn vooral nadrukkelijk opgehaald bij collega's en tijdens een stadsgesprek. Het stadsgesprek is georganiseerd rondom vijf thema's: beleefbaarheid, samenwerken, erfgoed in de wijk, economie en toerisme en behoud en bescherming. Aan het stadsgesprek was een challenge gekoppeld. De winnaar NesaRu van het beste erfgoed-projectvoorstel  'Free Movement' heeft een prijs van € 5.000 gewonnen;
  • het werken aan de Erfgoedagenda heeft geleid tot de nominatie van de gemeente Arnhem voor de BNG Bank-erfgoedprijs. Van de uiteindelijk 19 voorgedragen gemeenten eindigde Arnhem in de top 5. De gemeente Beesel (Limburg) won, maar Arnhem kreeg veel lof voor haar erfgoedbeleid en deed volop mee om de eerste plaats;
  • in Stadsblokken-Meinerswijk is het Romeinse castellum gevisualiseerd en wordt de laatste hand gelegd aan het beleefbaar maken van overige tijdlagen;
  • het archeologische monument in Schuytgraaf wordt ontwikkeld als stadspark in relatie tot het rijke verleden van de wijk. In 2015 is dit plan gereed gemaakt voor uitvoering. Het 'steentijdpark' wordt in 2016 gerealiseerd, startend bij het niveau schooljaar.
  • met betrekking tot het archeologiedepot wordt onderzocht in hoeverre dit samen kan gaan met een regionaal depot en met het depot voor Museum Arnhem. Tevens is er een pilot gehouden met betrekking tot een archeologische hotspot, een frontoffice voor de archeologie in de binnenstad bedoeld om de inwoner, toerist e.d. te betrekken bij onderzoek en de historie van de stad. Regionaal depot en frontoffice moeten leiden tot een betere opslag van vondstmateriaal en ontsluiting van archeologische gegevens voor derden;
  • er is een achterstand in archeologische rapportages en inventarisatie van het archeologiedepot. Een deel van deze achterstand is weggewerkt. Tijdig rapporteren is noodzakelijk voor het behoud van de opgravingsvergunning;
  • er zijn diverse archeologische rapporten verschenen en onderzoeken uitgevoerd. Het gaat hier bijvoorbeeld om archeologisch onderzoek bij Musis Sacrum, Paradijs en het voormalige gasfabriekterrein. Bij onderzoek uitgevoerd door de markt, is regie gevoerd, bijvoorbeeld in relatie tot de nieuwbouw van het Huis der Provincie;
  • cultuurhistorische inbreng vond plaats bij bestemmingsplannen, quick-scans en diverse projecten.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Niet van toepassing.

Incidenteel of structureel

Niet van toepassing.

Prestatie-indicatoren

5.05 Erfgoed, archeologie en beeldkwaliteit

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Gerrie Elfrink

2014

2015

2015

5.5 Erfgoed, archeologie en beeldkwaliteit

Iindicatoren in ontwikkeling

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015