Grondexploitatieprojecten

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

  • Grond is verkocht voor het realiseren van ca 420 woningen. Daarnaast zijn er betaalde planontwikkelingsovereenkomsten getekend voor circa 143 woningen (Schuijtgraaf);
  • Een fors programma is commercieel verkocht: winkelcentrum Schuytgraaf, verkoop Rijnhal, winkels Bartok;
  • De verkoop van gronden voor kantoren en bedrijven blijft achter bij de prognose.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

De bezuinigingstaakstelling voor 2015 ad € 250.000 is gehaald.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Het jaarresultaat van 2015 wordt voornamelijk bepaald door het uit de markt nemen van het project Koningspley Noord. Er is op dit moment onvoldoende vraag naar bedrijventerreinen met een specifiek EMT profiel. Daarom is de grondexploitatie naar strategisch bezit afgewaardeerd. Dit leidt tot een negatief jaarresultaat van circa € 10 miljoen.

Tevens zijn de panden en gronden binnen het strategisch grondbezit onder de loep genomen. Dit heeft ertoe geleid dat enkele panden naar taxatiewaarde zijn afgewaardeerd.

Incidenteel of structureel

Het afboeken van Koningspley Noord is incidenteel. Binnen het jaarresultaat Grondbedrijf zijn geen structurele baten of lasten opgenomen. Hierbij wordt verwezen naar de financiële jaarrapportage projecten (FJP 2015) die onderdeel uitmaakt van de jaarrekening 2015.

Prestatie-indicatoren

8.03 Grondexploitatieprojecten

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Martijn Leisink

2014

2015

2015

Grex-programma woningbouwkavels

410

433

23

Niet opgenomen in jaarverslag 2014

Grex-programma bedrijven m2 uitgeefbaar

8780

0

-8780

gegevens rekening 2014 niet bekend

Grex-programma kantoren m2 bvo

6900

0

-6900

gegevens rekening 2014 onbekend

Grex-programma detailhandel/leisure m2 vvo

11870

3215

15573

12358

Grex-programma maatschappelijke functies

13000

5000

-8000

Niet opgenomen in jaarverslag 2014

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015