Ruimtelijke ontwikkeling en beheer

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

  • Arnhem is grotendeels belegd met actuele bestemmingsplannen. Voor een relatief gering aantal gebieden is dit nog niet het geval. Reden daarvoor is onder meer het uitblijven of uitstellen van ontwikkelingen door de crisis. Deze zogenaamde 'witte vlekken' worden waar mogelijk alsnog voorzien van een planologische regeling;
  • de gemeente is in 2015 gestart met de oriëntatie op de gevolgen van de nieuwe Omgevingswet die in 2018 van kracht moet worden. In 2016 wordt gestart met een projectgroep die de implementatie van de Omgevingswet verder gaat voorbereiden;
  • door een wetswijziging eind 2014 is het aantal bouwwerken dat van vergunningplicht is vrijgesteld, toegenomen. Ook is de zogenaamde ‘kruimelgevallen-regeling’ uitgebreid, waardoor meer activiteiten onder dit relatief lichte regime gaan vallen. Transformatie van bestaande gebouwen vallen nu hieronder. In 2015 zijn beleidsregels vastgesteld die de toetsing van de genoemde activiteiten makkelijker moet maken;
  • bij ruimtelijke ontwikkeling en beheer in de stad is de Structuurvisie 2020-2040 voortdurend uitgangspunt en leidraad;
  • in 2015 is de Arnhemse commissie voor ruimtelijke kwaliteit (welstandscommissie) opgeheven. Bij de vaststelling van het MJPB 2015 is het budget voor de commissie voor ruimtelijke kwaliteit al uit de meerjarenbegroting geschrapt. De welstandscommissie is in 2015 vervangen door een ambtelijke commissie welstand en monumenten;
  • in 2015 zijn interventies uitgevoerd worden om het tekort op de WABO-leges terug te dringen. Per 2016 zijn de kosten teruggebracht. Omdat in 2015 de opbrengsten uit WABO-leges sterk waren gestegen door de aantrekkende economie, was er per saldo geen sprake meer van een tekort. De bezuinigingstaakstelling is structureel opgelost in de MJPB 2016-2019.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Door de aantrekkende economie in 2015 zijn de opbrengsten uit de WABO-leges sterk gestegen. Dit is van invloed geweest op het jaarresultaat, omdat er hierdoor per saldo geen sprake meer was van een tekort bij de ODRA.  

Incidenteel of structureel

De extra legesopbrengsten zijn structureel meegenomen in de MJPB.

Prestatie-indicatoren

8.02 Ruimtelijke ontwikkeling en beheer

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Alex Mink

2014

2015

2015

Aantal geactualiseerde bestemmingsplannen

10

10

20

10

Meer geactualiseerde bestemmingsplannen. Dit komt vooral doordat er meer ontwikkelbestemmingsplannen zijn opgesteld. Dit zijn bestemmingsplannen die een specifieke ruimtelijke ontwikkeling juridisch mogelijk maken. Oorzaak hiervoor is het economisch herstel en de aantrekkende woningmarkt.

Aantal behandelde vergunningaanvragen Stedebouw en Landschap

115

115

110

-5

Aantal behandelde vergunningaanvragen Bouw- en woningtoezicht

551

500

607

107

Meer behandelde vergunningaanvragen bouw- en woningtoezicht in 2015 door het aantrekken van de markt.

Aantal welstandsadviezen [3]

483

500

558

58

Groter aantal welstandsadviezen gegeven in 2015 door het aantrekken van de markt.

Aantal adviezen initiatieven derden

50

40

40

0

Controles reguliere bouw & monumentenvergunningen

2000

993

-1007

Het aantal reguliere controles bouw is veel lager dan begroot. Dit komt enerzijds door een te hoog ingepland aantal controles. Daarnaast zijn er in 2014 relatief weinig bouwvergunningen verleend. Omdat de bouw- en daarmee de handhavingsactiviteiten volgen op de vergunningverlening, is dit effect op de handhaving in 2015 goed te zien. Overigens zijn de aantallen controles vergelijkbaar met 2014. Voor 2016 wordt een forse stijging verwacht.

Controle op (asbest) sloopvergunningen

150

107

-43

Gegevens rekening 2014 niet bekend.Controles op (asbest) sloopvergunningen in 2015: het aantal is lager doordat er bij minder sloopaanvragen sprake was van asbest. Hierdoor zijn er ook minder controles geweest.

Aantal gecontroleerde bestaande bouwwerken (incl.illegale bouw, kamerverhuur, bouwklachten etc.)

400

123

-277

Gegevens rekening 2014 niet bekend

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015