Voldoende woningen van juiste kwaliteit

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

De beoogde resultaten zijn grotendeels behaald. Nieuwe wetgeving noopte tot het vaststellen van nieuw lokaal woonbeleid, waardoor er nog geen nieuwe prestatie-afspraken met de woningcorporaties tot stand zijn gekomen.

De volgende resultaten kunnen worden genoemd:

Arnhemse woonprincipes

 • op 9 maart 2015 heeft de raad de startnotitie om te werken aan de Arnhemse woonprincipes vastgesteld;
 • in de periode maart-oktober 2015 heeft er een interactief proces met burgers en organisaties uit de stad plaatsgevonden en zijn de Arnhemse Woonprincipes 2025 tot stand gekomen;
 • op 14 december 2015 heeft de raad de Arnhemse woonprincipes 2025 vastgesteld.

Nieuwe huisvestingswet 2014 en nieuwe vorm van regionale samenwerking

 • door de invoering van de Huisvestingswet 2014 en het opheffen van de Stadsregio Arnhem Nijmegen was het nodig om de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Arnhem Nijmegen 2013 te vervangen door een nieuwe huisvestingsverordening voor de regiogemeenten;
 • in de loop van 2015 is de Stadsregio afgebouwd en is de nieuwe huisvestingsverordening door de gemeenten Arnhem en Nijmegen voorbereid. Het uiteindelijke resultaat is dat de gemeenteraden van 18 gemeenten elk afzonderlijk een regionaal afgestemde Huisvestingsverordening 2016 hebben vastgesteld en dat deze 18 gemeenten een bestuursovereenkomst met elkaar zijn aangegaan gericht op de uitvoering van de huisvestingsverordening.  De raad van Arnhem heeft de Huisvestingsverordening op 2 november 2015 vastgesteld;
 • in de bestuursovereenkomst is onder meer opgenomen dat Arnhem als contactgemeente zorg draagt voor het instellen van een urgentiecommissie die alle aanvragen van noodurgentie voor de gehele woningmarktregio afdoet en mede zorg draagt voor de afdoening van de hiertegen ingediende bezwaarschriften;
 • in verband met het opheffen van de Stadsregio is een nieuw Gemeenschappelijk Orgaan opgericht met een portefeuillehoudersoverleg voor wonen. De portefeuillehouder wonen van Arnhem is daarvan de voorzitter en voert het secretariaat.

Langer zelfstandig wonen
In 2015 heeft de gemeente provinciale subsidie aangevraagd en ontvangen voor het procesplan Langer zelfstandig wonen om met partijen te inventariseren welke (woon)opgaven er zijn om mensen langer zelfstandig te laten wonen wegens de veranderingen in de intramurale zorg;

Prestatieafspraken met woningcorporaties

 • door nieuwe taken voor de regio en de totstandkoming van de nieuwe huisvestingsverordening voor de regiogemeenten heeft de monitoring van de bestaande prestatieafspraken met de woningcorporaties niet kunnen plaatsvinden;
 • eind 2015 is met de woningcorporaties afgesproken om de prestatieafspraken die eind 2015 afliepen nog een jaar voort te zetten in afwachting van de totstandkoming van de nieuwe prestatieafspraken in 2016.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Tot en met 2014 werd voor de prestatie-indicatoren bij de jaarrekening uitgegaan van de eigen planningslijst van de gemeente met alle projecten en ontwikkelingen in de projecten. Gebleken is dat die planningslijst niet altijd de volledige informatie zoals gewenst weergeeft. Om deze reden is besloten om vanaf het jaarverslag/jaarrekening 2015 uit te gaan van de CBS cijfers en is er geen tabel met prestatie-indicatoren vanuit de MJPB 2015-2018 opgenomen. Bij de cijfers van het CBS met betrekking tot toevoegingen en onttrekkingen van de woningvoorraad worden nieuwbouw, overige toevoegingen (splitsing van woningen en transformatie van panden naar woningen), sloop en overige onttrekkingen (het samenvoegen van woningen of transformatie naar een andere functie) apart benoemd. De cijfers van het CBS worden voor alle gemeenten op dezelfde manier bijgehouden en vastgesteld, waardoor vergelijking met andere gemeenten beter mogelijk is.

Om deze reden is besloten om vanaf het jaarverslag/jaarrekening 2015 uit te gaan van de CBS cijfers en is er geen tabel met prestatie-indicatoren vanuit de MJPB 2015-2018 opgenomen.

Wat laten de cijfers van CBS in Arnhem zien?

2014

2015

Toevoegingen aan woningvoorraad

Toevoegingen woningvoorraad door nieuwbouw

671

383

Overige toevoegingen aan woningvoorraad

285

679

Onttrekking aan woningvoorraad

Onttrekkingen van woningen door sloop

3

255

Overige onttrekkingen van woningen 

100

49

Netto toevoegingen van woningen aan woningvoorraad

848

749

*de netto toevoeging van woningen komt voor 2015 dan op een totaal van 758 woningen. Na correctie van het CBS kwam dit netto aantal uit op 749. Het CBS past een correctie toe, omdat het kan zijn dat een verblijf in eerste instantie een verkeerde functie heeft gekregen en dat die functie wordt aangepast. Ook kan het zijn dat via de BAG (Basis Administratie Gebouwen) correcties worden aangebracht;

Woningvoorraad Arnhem

 • op 1 januari 2015: 71.962 woningen;
 • op 1 januari 2016: 72.711 woningen.

Vergunningen
Er zijn meer vergunningen afgegeven voor te bouwen woningen. In 2014 zijn er nog vergunningen afgegeven voor 377 te bouwen woningen. In 2015 is dit aantal opgelopen naar vergunningen voor 822 te bouwen woningen.
De prognose voor 2016 is een netto toename van 840 woningen. Het gaat hierbij om nieuwbouw en overige toevoegingen.

Incidenteel of structureel

Niet van toepassing.

Prestatie-indicatoren

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

2014

2015

2015

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015