Milieuhandhaving

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Milieuvergunningverlening, -toezicht en -handhaving zijn instrumenten voor het milieubeleid. Deze taken worden voor de gemeente Arnhem uitgevoerd door de omgevingsdienst ODRA. De resultaten zijn:

  • geplande reguliere bedrijfscontroles : 96% is gerealiseerd; dit resultaat ligt binnen de afgesproken bandbreedte van 90-110%;
  • hercontroles: 125 hercontroles zijn uitgevoerd bij bedrijven waar bij het eerste bezoek niet alle zaken op orde waren;
  • meldingen: 613 meldingen zijn afgehandeld, waarvan zo'n 200 klachten over horeca.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

De ODRA heeft in 2015 haar eigen zaaksysteem in werking genomen. De omgevingsdienst kan hierdoor efficiënter werken. Wel betekent dit dat een aantal werkprocessen waarvan de gemeente deel uit maakt opnieuw bekeken moest worden. Aanpassingen die hieruit voortvloeien zullen tot in 2016 doorlopen.   

Incidenteel of structureel

Niet van toepassing.

Prestatie-indicatoren

7.07 Milieuhandhaving

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Alex Mink

2014

2015

2015

% van de bedrijven waarvoor B&W Arnhem bevoegd gezag is heeft een actuele vergunning

80

81

2015: Cijfers zijn medio april 2016 beschikbaar.

% van de geinspecteerde bedrijven dat bij 1e controle volledig aan de voorschriften voldoet (naleefgedrag)

73

70

50

-20

Het percentage bedrijven dat bij de eerste controle volledig voldoet aan de voorschriften is teruggelopen naar 50%. De reden van deze terugloop is vooral gelegen in het feit dat in 2015 veel aandacht gegeven is aan de horeca. Was dit niet gebeurd, dan zou de score op deze indicator vergelijkbaar zijn met 2014. Bij de horeca controles zijn veel, relatief kleinere, overtredingen geconstateerd bij het eerste bezoek. De ervaringen van de bedrijfsbezoeken in 2015 worden gebruikt bij verdere intensieve controles in de horeca in 2016.

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015