Milieubeheer

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Luchtkwaliteit
De doelstelling van het uitvoeringsprogramma 2011 - 2015 was dat alle luchtkwaliteitsknelpunten in 2015 opgelost zouden zijn. Dit is gelukt, op één hardnekkig knelpunt na, aan de Eusebiusbuitensingel. Met de inwerkingtreding van de camerabewaking van de milieuzone, medio 2016, is de verwachting dat dit knelpunt substantieel kleiner wordt. Verder zijn generieke luchtkwaliteitsmaatregelen uitgevoerd in 2015: het verschonen van het vervoer in Arnhem door het stimuleren van elektrisch vervoer en het verduurzamen van openbaar vervoer.  
Na het verlagen van de concentraties op de knelpunten wordt  het gemeentelijk luchtkwaliteitsbudget ingezet
voor het bereiken van de doelstelling uit het programma New Energy made in [Arnhem]: 10 % reductie van NOX en roet  in 2020. De raad heeft dit programma is in september 2015 vastgesteld, zie ook veranderopgave 2.1, Energie made in Arnhem.

De resterende middelen van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) kunnen alleen nog in 2016 besteed worden aan luchtkwaliteitsmaatregelen.

Geluid
De toename van het verkeer leidt tot geluidsoverlast voor een toenemend aantal inwoners. Het Actieplan
Omgevingslawaai (2013) legt maatregelen vast om die hinder te beperken. De ISV-3 doelstelling (302
A-lijstwoningen) is ruimschoots gerealiseerd door een integrale benadering van de sanering.

Bodem
In 2015 zijn er geen verontreinigde locaties meer met humane risico's. Arnhem heeft ingestemd met het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020, met daarin afspraken over de verschuiving van saneren naar beheren en de financiering.

Externe veiligheid
In 2015 is er geen toename geweest van het externe veiligheidsrisico in woonwijken.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Luchtkwaliteit
Zie veranderopgave 2.1, Energie made in Arnhem voor ontwikkelingen schone mobiliteit. Deze hebben invloed op de luchtkwaliteit. Arnhem heeft meegewerkt aan het actieplan lucht van het ministerie van I&M, samen met de G7 gemeenten. Dit plan is inmiddels bij de Tweede Kamer.

Geluid
In 2015 zijn ook geluidsaneringen uitgevoerd met projectsubsidies (aan te vragen bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai) gecombineerd met de middelen uit het Actieplan Omgevingslawaai. Op deze manier is bijvoorbeeld de geluidhinder van woningen aan de Amsterdamseweg gereduceerd.

Bodem
2015 was landelijk het Jaar van de Bodem. In Arnhem zijn in dit kader diverse lezingen, een nationale bodemdag en een 'beleef de bodem' activiteit voor de jeugd georganiseerd, waarmee de Arnhemse bodem en het Arnhemse bodembeleid weer goed op de kaart staan.

Externe veiligheid
Op 1 april 2015 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) inclusief het Basisnet in werking getreden. Dit besluit stelt regels aan transportroutes (weg, water en spoor) en de omgeving daarvan. Het Basisnet maakt het mogelijk dat het vervoer van gevaarlijke stoffen blijft plaatsvinden op een zo veilig mogelijke manier.

Incidenteel of structureel

Niet van toepassing.

Prestatie-indicatoren

7.06 Milieubeheer

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Ine van Burgsteden

2014

2015

2015

Aantal personen boven luchtnorm NO2.

0

0

25

25

De voorlopige berekening (rijksrapportage) van het aantal personen boven de luchtnorm NO2 is iets groter dan verwacht, en het aantal km wegvak boven de NO2 norm ook. Het betreft hier een wegvak aan de Eusebiusbuitensingel, ter hoogte van de kruising met de Spijkerstraat. De definitieve berekening (landelijk) over 2015 is pas in september 2016 gereed.

Aantal km wegvak boven NO2-norm

0

0

0,20

0,20

De voorlopige berekening (rijksrapportage) van het aantal personen boven de luchtnorm NO2 is iets groter dan verwacht, en het aantal km wegvak boven de NO2 norm ook. Het betreft hier een wegvak aan de Eusebiusbuitensingel, ter hoogte van de kruising met de Spijkerstraat. De definitieve berekening (landelijk) over 2015 is pas in september 2016 gereed.

Aantal te saneren hoogstbelaste woningen.

71

329

0

-329

Het aantal te saneren hoogbelaste woningen is in 2015 al naar 0 teruggebracht door een integrale benadering van de sanering (veel bronmaatregelen aan wegen).

Aantal maal afgeweken van het externe veiligheidsrisico's in woonwijken

0

0

0

0

Aantal bodemverontreinigingen met risico's

14

12

18

6

De indicator "aantal bodemverontreinigingen met risico's" is hoger dan begroot. Dit komt doordat er 1 locatie minder dan verwacht is gesaneerd én er 5 nazorglocaties bij gekomen zijn. Deze nazorglocaties zijn gesaneerd en de risico's zijn beheerst, maar er lopen nog nazorgmaatregelen waarvoor in de toekomst geld beschikbaar moet zijn om deze in stand te houden.

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015