Riolering

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

  • Riolering helpt de stad schoon en droog te houden en als hygiënische voorziening om ziekten te voorkomen. Dat moet de gemeente zo houden en waar nodig verbeteren, ook vanwege het veranderende klimaat (neerslaghoeveelheden en -intensiteiten). Met de wettelijk verplichte gemeentelijke rioleringsplannen (de GRP’s) geeft de gemeente hieraan inhoud;
  • Eind 2013 is met de Keuzenota Integraal Onderhoud Openbare Ruimte de ambitie voor het nieuwe GRP bepaald. In november 2015 heeft de raad het GRP 5 vastgesteld. Dit GRP5 (periode 2014-2018) is om financiële redenen beperkt tot de realisatie van alleen de technisch noodzakelijke rioolvervangingen. Wateroverlastlocaties en locaties waar overstort leidt tot vervuiling worden in de GRP5-periode (tot 2019) niet aangepakt;
  • In de afvalwaterketen krijgt samenwerking met Lingewaard, Overbetuwe, Rheden en de waterschappen Rijn en IJssel en Rivierenland onder de noemer Rijn6 inhoud. Deze samenwerking moet kostenstijgingen beperken, kwetsbaarheden van organisaties verminderen en de kwaliteit verhogen (de 3 K’s). Op basis van het samenwerkingsakkoord worden de komende jaren diverse projecten uitgevoerd;
  • De planning om 8 km riolering in 2015 te vervangen is niet gerealiseerd; het is slechts 3 km geworden. De reden is dat in 2015 veel energie is gestoken in het voorbereiden van nieuwe contracten voor rioolvervanging en relining. In de komende jaren wordt de vervangingsopgave ingelopen met onder meer de start van de  grootschalige rioolvervanging in de wijk Geitenkamp waarvan de uitvoering in 2016 start;
  • De planning om 63 km riolering te inspecteren is met 61 km nagenoeg gerealiseerd.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Het Gemeentelijk RioleringsPlan (2014-2018), het GRP5, en de nota Aanpak wateroverlast Arnhem-Noord zijn in november 2015 door de raad vastgesteld. Er zijn met het waterschap Rijn en IJssel, ROC en VGZ afspraken gemaakt om in de wijk Geitenkamp maatregelen te nemen om wateroverlast in de openbare ruimte én de particuliere buitenruimte te verminderen (zie voor meer informatie over de aanpak wateroverlast bij R 2.2 Mobiliteit, openbare ruimte: beheer).

Het belangrijkste onderdeel in het Bestuursakkoord is het verminderen van de stijgende kosten in de waterketen. Landelijke monitoring van de VNG en UvW laat zien dat we ruim onder het vastgestelde eindbedrag uitkomen. Arnhem draagt hier substantieel aan bij .
De andere doelstellingen van Rijn6 (samenwerking met Lingewaard, Overbetuwe, Rheden en de waterschappen Rijn & IJssel en Rivierenland) zijn aangepast naar realistische doelen die alom worden gedeeld. Dit betreft meten en monitoren, Individuele Behandeling Afvalwater (IBA), inzet personeel en communicatie.

Incidenteel of structureel

De opgelopen achterstand in de rioolvervanging zal in de GRP 5 periode weer worden ingelopen.

Prestatie-indicatoren

7.05 Riolering

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Ine van Burgsteden

2014

2015

2015

Aantal kilometers te inspecteren riolering

29

63

61

-2

Aantal kilometers herstelde riolering

9

8

3

-5

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015