Afval

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

De prestatie-indicatoren bij hergebruik en restafval laten zien dat de realisatie net iets gunstiger ligt dan begroot.

Aan de hand van het evaluatierapport "Uitrol omgekeerd inzamelsysteem" is positief besloten om het omgekeerd inzamelen stadsbreed in te voeren (raadsbesluit juni 2015). Het omgekeerd inzamelen wordt fasegewijs ingevoerd en de start is op 1 januari 2016. Het project dient eind 2018 gereed te zijn.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Met ingang van 2015 is besloten geen bladkorven meer te plaatsen voor de inzameling van blad- en tuinafval.
Daarmee is de taakstelling van € 40.000 gerealiseerd. Er worden mogelijkheden onderzocht of deze groenstroom op een andere manier kan worden ingezameld.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Het rijk heeft besloten om de export van te verbranden restafval per 1 juli 2015 te belasten met € 13 per ton. De verbrandingsbelasting is een heffing in het kader van de Wet belastingen op milieugrondslag. Voor 2015 wordt vooralsnog geen heffing verwacht.

Incidenteel of structureel

De verbrandingsbelasting is structureel en zal een structureel tekort opleveren. In de Turap 2015 is besloten het eventuele tekort te dekken uit de algemene middelen. Naarmate er minder restafval wordt ingezameld (verwacht effect van omgekeerd inzamelen), zal de te betalen verbrandingsbelasting afnemen.

Prestatie-indicatoren

7.03 Afval

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Ine van Burgsteden

2014

2015

2015

% Hergebruik

48

50

51

1

Restafval kg/inw.

225

227

216

-11

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015