Jeugdgezondheidszorg

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Nieuw basispakket JGZ
Op basis van de Wet publieke gezondheid beschermt, bevordert en bewaakt de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) de publieke gezondheid en veiligheid van alle kinderen. In 2015 is voor de JGZ een nieuw basispakket van kracht geworden en uitgevoerd. Daarbij was nieuw o.a. een extra contactmoment voor 15/16 jarigen, extra aandacht voor overgewicht, signaleren van effecten internetgebruik door kinderen, aanpak school(ziekte)verzuim.
Deze activiteiten zijn actief en op initiatief van de JGZ voor iedere jeugdige beschikbaar gesteld en aangeboden.
De uitvoering kan variëren afhankelijk van specifieke situaties en behoeften. In de praktijk worden zo goed als alle jeugdigen (en hun ouders) bereikt. Daarvoor is een goede aansluiting tussen JGZ en de gedecentraliseerde jeugdzorg uitgangspunt. De samenwerkingsafspraken tussen jeugdartsen en wijkteams zijn geëvalueerd en bijgesteld.

Uitvoering JGZ
In 2015 is de JGZ voor 0-4 jarigen uitgevoerd door VGGM. In voorgaande jaren werd dit uitgevoerd door thuiszorgorganisatie STMG; deze organisatie stootte de JGZ af ingaande 2015.
In 2015 is de eerste stap gezet naar integratie van de hele JGZ 0-18 jaar onder uitvoering van VGGM, waarbij gestreefd wordt naar een flexibeler en efficiënter JGZ.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

  • de overgang van JGZ 0-4 naar VGGM;
  • de komst van de nieuwe Jeugdwet 2015 en afstemming/ samenwerking met de JGZ daarop;
  • het nieuwe basispakket JGZ op basis van de Wet publieke gezondheid;
  • start veranderopgave binnen de JGZ 0-18 jaar gericht op flexibel en efficiënt werken;
  • de voorbereiding op nauwere regionale samenwerking en afstemming met gemeenten in de regio West Veluwe Vallei.  

Incidenteel of structureel

De veranderopgave binnen de JGZ zal op termijn tot structurele effecten leiden zowel kwalitatief als financieel.

Prestatie-indicatoren

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

2014

2015

2015

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015