Algemene publieke gezondheidszorg

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

  • Afname overgewicht bij de jeugd

De eerste resultaten zijn zichtbaar (zie overzicht prestatie-indicatoren).

  • Terugdringen alcohol- en middelengebruik jeugd

Hierop is onverminderd ingezet. Behaalde resultaat: zie toelichting onder kopje Ontwikkelingen in 2015.

  • Bevorderen van de gezondheid van ouderen
  • er is een groter bereik gerealiseerd door de leefstijlcoaches (39%);
  • in samenwerking met Menzis is in de wijken Geitenkamp en Presikhaaf een toolkit voor professionals ontwikkeld om mantelzorgers (met een partner met beginnende dementie) te ondersteunen;
  • er is een vraaggestuurd aanbod gerealiseerd op het gebied van GGZ-preventie.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Besloten is om het beleid publieke gezondheid voortaan onderdeel te laten uitmaken van het bredere sociale domein (zie raadsbesluit: besluitenlijst).

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is een nieuwe meetmethode (Gezondheidscheck klas 3-4) met andere parameters dan voorheen gehanteerd voor het alcoholgebruik, bingedrinken en softdrugs-gebruik onder jongeren. De resultaten hiervan worden in het eerste kwartaal 2016 bekend. Om deze reden zijn de voormalige prestatie-indicatoren voor deze onderwerpen niet opgenomen in de tabel van prestatie-indicatoren.

Incidenteel of structureel

Zie onderdeel Ontwikkelingen.

Prestatie-indicatoren

7.01 Algemene publieke gezondheidszorg

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Anja Haga

2014

2015

2015

% Ambulanceritten binnen 15 minuten

97,60

98

97,20

-0,80

% kinderen met overgewicht: 5/6 jarigen

9,30

7,60

6,60

-1,00

% kinderen met overgewicht 10/11 jarigen

15,10

15,90

13,90

-2,00

% kinderen met overgewicht 13/14 jarigen

19,70

21

18,20

-2,80

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015