Jeugd sociaal deelfonds

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Om de gerichte middeleninzet inzichtelijk te houden en de verantwoording van de nieuwe zorgtaken in het sociaal domein te faciliteren zijn sinds de begroting 2015 drie nieuwe producten toegevoegd:

  • Algemeen sociaal deelfonds
  • Wmo sociaal deelfonds
  • Jeugd sociaal deelfonds

Ten behoeve van de beheersbaarheid is het ontvangen integrale, ontschotte sociaal deelfonds verdeeld over deze drie producten. Het jaarrekeningresultaat van deze drie producten wordt verrekend met het Noodfonds.

De belangrijkste te behalen resultaten in het eerste jaar van de decentralisatie hadden betrekking op het borgen van de de zorgcontinuïteit (zowel voor cliënten vanuit het overgangsrecht als de nieuwe zorgtoewijzingen) en het werken met wijkteams Jeugd als belangrijke stap in de transformatie  van het sociaal domein. Voor de Zorg in Natura zijn de resultaten behaald. Bij de Persoonsgebonden budgetten (PGB's) heeft de uitvoering door de Sociale Verzekeringsbank geresulteerd in onduidelijkheden over budgetten en de uitnutting daarvan.
De  grote achterstanden in het betalen van zorgverleners door de SVB heeft voor veel onrust onder cliënten gezorgd. In schrijnende gevallen heeft de gemeente Arnhem, via een noodprocedure, aan zorgverleners de mogelijkheid geboden om een voorschot te ontvangen.

Met het sociaal deelfonds Jeugd worden de nieuwe taken vanuit de Jeugdwet bekostigd, in het bijzonder de werkzaamheden van de wijkteams jeugd alsook de kosten van de specialistische jeugdzorg en de jeugdbescherming.

Inhoudelijk kent het programma daarnaast verbinding met de programma's  P7 Participatie van kwetsbare burgers en met het product Ondersteuning opvoeden en opgroeien in R6.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Op basis van het raadsbesluit van 14 december 2015 (zaaknummer 2015-11-01131) is de begroting sociaal domein 2015 aangepast middels een onttrekking aan het noodfonds. Het resultaat op product Jeugd sociaal deelfonds bedraagt daarmee afgerond € 2 miljoen positief en is opgebouwd uit de volgende componenten:

  • € 1.40 miljoen voordeel: Persoonsgebonden budgetten;
  • € 0.80 miljoen voordeel: Wijkteams Jeugd;
  • € 0.20 miljoen nadeel   : Zorg in Natura.

Incidenteel of structureel

De transformatie binnen het sociaal domein,  waarbij de benodigde zorg op een andere wijze georganiseerd wordt moet er (financieel gezien) toe leiden dat de zorg binnen de financieel beschikbare kaders uitgevoerd wordt. Binnen het transitiejaar was dit - gelet op de doorgevoerde rijkskortingen op de jeugdzorg en het geldende overgangsrecht - nog niet mogelijk als het gaat om de belangrijkstecomponent binnen dit product, namelijk de specialistische jeugdzorg in natura. Doordat in de begroting van de producten Algemeen sociaal deelfonds, Wmo 2015 sociaal deelfonds en Jeugd sociaal deelfonds voor de komende jaren aan de lastenkant de budgetten vanuit de mei circulaire GF 2014 zijn opgenomen wordt er vanuit gegaan dat de uitkomst 2015 een incidenteel karakter heeft.

Prestatie-indicatoren

6.16 Jeugd sociaal deelfond

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Martijn Leisink

2014

2015

2015

In ontwikkeling

(Bedragen x € 1.000)

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015