Algemeen sociaal deelfonds

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Om de gerichte middeleninzet inzichtelijk te houden en de verantwoording van de nieuwe zorgtaken in het sociaal domein te faciliteren zijn sinds de begroting 2015 drie nieuwe producten toegevoegd:

  • Algemeen sociaal deelfonds;
  • Wmo sociaal deelfonds;
  • Jeugdsociaal deelfonds.

Ten behoeve van de beheersbaarheid is het ontvangen integrale, ontschotte sociaal deelfonds verdeeld over deze drie producten. Het jaarrekeningresultaat van deze drie producten wordt verrekend met het Noodfonds.

Binnen het product  "Algemeen sociaal deelfonds" worden de uitvoeringskosten, de innovaties en de algemene kosten (zoals huisvesting van de sociale wijkteams en ICT-kosten van de nieuwe zorgtaken in het sociaal domein) verantwoord.

De inhoudelijke verantwoording wordt gegeven in de diverse producten die vallen onder R6, die een relatie hebben met de uitvoering van de nieuwe zorgtaken op basis van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Het verschil tussen de begrote baten en lasten enerzijds en de gerealiseerde baten en lasten anderzijds, wordt grotendeels veroorzaakt door mutaties in de reserves die wel zijn verwerkt in de begrotingscijfers, maar eerst na de formele goedkeuring van de resultaatbestemming door uw raad verwerkt mogen worden in de rekeningcijfers:

  • begrote baten betreft voor € 10 miljoen een onttrekking aan de Algemene reserve. Is nog niet verwerkt in de rekeningcijfers;
  • begrote lasten betreft voor dezelfde € 10 miljoen de voeding van het Noodfonds, Is nog niet verwerkt in de rekeningcijfers.

Naast de al begrote, maar nog niet verwerkte mutaties in de reserves, heeft dit product een voordelig saldo van € 2,3 miljoen. De belangrijkste componenten van dit resultaat zijn:

  • € 1,3 miljoen voordeel: minder onvoorziene kosten;
  • € 0,4 miljoen voordeel: minder uitgaven aan expertisenetwerk;
  • € 0,8 miljoen voordeel: minder uitgaven ICT sociaal domein;
  • € 0,2 miljoen nadeel: overige kleine afwijkingen.

In het voorstel voor resultaatbestemming wordt aan de raad voorgesteld voor dit bedrag toe te voegen aan het Noodfonds, zodat deze middelen beschikbaar blijven voor de zorgkosten binnen het sociaal domein. Dit voordeel maakt onderdeel uit van de onttrekking aan het Noodfonds van € 5,4 miljoen en heeft daar een verlagend effect op.

Incidenteel of structureel

2015 was het eerste jaar van de decentralisatie. Daardoor is nu nog niet met zekerheid te zeggen of het voordeel geheel of gedeeltelijk als structureel is te beschouwen. Eventuele structurele voordelen op dit product zullen ten gunste gebracht worden van Wmo 2015 sociaal deelfonds en Jeugd sociaal deelfonds, om bij te dragen aan het op termijn structureel sluitend maken van de begroting van die producten, zodat geen Noodfonds meer nodig zal zijn.

Prestatie-indicatoren

6.14 Algemeen sociaal deelfonds

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Anja Haga

2014

2015

2015

In ontwikkeling

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015