Vrouwenopvang en huiselijk geweld

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Arnhem heeft als centrumgemeente samen met de regiogemeenten een regiovisie vastgesteld. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is daarmee verbonden met de ontwikkelingen in het lokale sociale domein.
Er vindt een verschuiving plaats naar meer preventie, tijdige signalering en het bevorderen van ambulante hulp en nazorg, waardoor het aantal vrouwen in de vrouwenopvang is afgenomen.  
De samenvoeging van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) is gerealiseerd in Veilig Thuis.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

De vrouwenopvang heeft te maken met een korting op de doeluitkering vanuit het rijk. Dit betekent dat samen met de andere centrumgemeenten in Gelderland de koers is uitgezet om deze korting te realiseren. Dit ligt op koers met het verminderen van de opvangplaatsen en het meer ambulant bieden van trajecten.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

De vermindering van de opvangplaatsen is beoogd en structureel.

Incidenteel of structureel

Vanaf 2016 zal er sprake zijn van trajecten, waarin opvang deel van een traject kan zijn.
Wat betreft het aantal huisverboden is nog niet duidelijk of de daling structureel is.

Prestatie-indicatoren

6.13 Vrouwenopvang en huiselijk geweld

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Anja Haga

2014

2015

2015

Aantal opvangplaatsen

102

75

43

-32

Dit zijn 23 plaatsen analysefase, 14 opvang en 6 semi-ambulant.

Aantal huisverboden: regionaal

91

90

65

-25

Het gaat om 65 huisverboden in totaal, waarvan 27 voor de stad Arnhem.

Aantal huisverboden: Arnhem

29

35

27

-8

Aantal vrouwen in de vrouwenopvang

308

95

134

39

Dit zijn 49 opvang en 85 analysefase. Het betreft alleen de cijfers voor vrouwen uit de regio Arnhem/Achterhoek.De vrouwen in analysefase uit overig Gelderland zijn niet opgenomen in de cijfers, In 2013 is dit wel gedaan, maar in 2014 en in de begroting 2015 niet. De komende jaren neemt dat aandeel overigens sterk af, zodat dat probleem zich vanzelf oplost.Vanaf 2016 wordt gesproken over trajecten (ipv plaatsen en vrouwen in opvang). Daarin zijn dan ook de trajecten ambulant opgenomen. Daardoor zijn de prognoses van de aantallen in 2016 zoals opgenomen in de MJPB aanzienlijk hoger.

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015