Asielzoekers en vluchtelingen

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

In 2015 was de doelstelling om de uitstroom van uitgeprocedeerde asielzoekers die vrijwillig willen terugkeren naar het land van herkomst te bevorderen. Via casusoverleg is gezocht naar perspectief voor deze cliënten. Dit perspectief kan liggen in het land van herkomst of in Nederland. Eind 2015 verbleven in de noodopvang 19 personen (eind 2014: 28 personen).

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Halverwege 2015 werden Nederland en daarmee ook Arnhem geconfronteerd met een sterk verhoogde asielinstroom. Dit had in 2015 nog geen gevolgen voor het aantal cliënten in de noodopvang.

Arnhem heeft in 2015 ingestemd met de tijdelijke noodopvang in de Koepel en met een regulier Asielzoekerscentrum (Azc) in Arnhem Zuid.

Incidenteel of structureel

  • De verhoogde instroom van nieuwe asielzoekers kan de komende jaren leiden tot een stijging van uitgeprocedeerde asielzoekers die een beroep gaan doen op de noodopvang in Arnhem. Hierbij spelen ook landelijke ontwikkelingen rondom een aanvullend bestuursakkoord Bed, Bad, Brood tussen Rijk en gemeenten een belangrijke rol;
  • In september 2015 is het besluit genomen tot noodopvang van maximaal 400 asielzoekers in de Koepel. Deze opvang is vooralsnog tot april 2016. Het COA heeft verzocht om verlenging van deze noodopvang met een jaar;
  • In december 2015 heeft het college besloten tot de opening van een regulier Azc in Arnhem Zuid. Hier worden maximaal 350 asielzoekers opgevangen voor de duur van 5 jaar;
  • In december 2015 heeft het college de raad gevraagd in te stemmen met nieuwe beleidskaders voor huisvesting en begeleiding van statushouders. In januari 2016 heeft de raad hiermee ingestemd.

Prestatie-indicatoren

6.12 Asielzoekers en vluchtelingen

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Anja Haga

2014

2015

2015

Aantal clienten in de noodopvang

28

20

19

-1

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015