Maatschappelijke opvang, OGGz en verslavingszorg

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

  • Regionale functie als centrumgemeente

Arnhem heeft als centrumgemeente een belangrijke regietaak bij de openbare geestelijke gezondheidszorg, waaronder de maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Het hoofddoel op deze terreinen is “Minder opvang, beter leven”. De focus ligt op ‘vermindering van het aantal opvangplaatsen’ naar het vergroten van  de zelfredzaamheid van cliënten. Uitgangspunten daarbij zijn:
-   eerder en effectiever ingrijpen bij risicosituaties;
-   stimuleren kwetsbare burgers sneller op eigen kracht verder te kunnen;
-      een snellere doorstroming in de opvang.
Vanaf 1 januari 2015 is het programma Minder Opvang Beter Leven beëindigd en zijn de doelstellingen en sleutelprojecten daarvan integraal opgenomen in het reguliere beleid. De eindevaluatie is door de raad positief ontvangen en vastgesteld;

  • Transformatie OGGZ

In 2015 is gewerkt aan aansluiting van de OGGZ op de transformatie in het sociale domein en het aansluiten van de OGGZ-zorgstructuur op die van het wijkgericht werken. Ook is gewerkt aan het aansluiten van beleid daar waar het gaat om de OGGZ-doelgroep (waaronder de maatschappelijke opvang) en de GGZ-doelgroep binnen de Wmo (waaronder het Beschermd Wonen);

  • Toegang maatschappelijke opvang

In 2015 is de regie op de toegang tot de maatschappelijke opvang in zijn geheel bij VGGM gelegd, met als doel een sluitende registratie en daarmee een helder beeld op in- en doorstroom, en op kenmerken van de doelgroep. Tevens is de trajectfinanciering definitief ingevoerd;

  • Beschermd wonen (nieuwe taak als centrumgemeente)

Met ingang van 2015 is het Beschermd Wonen een gemeentelijke taak vanuit de Wmo geworden. Arnhem is centrumgemeente. Beschermd Wonen is erop gericht mensen met psychische problemen zo veel en zo snel als mogelijk te laten participeren en te integreren in de samenleving. Beschermd wonen komt in beeld als mensen er niet in slagen om zelfstandig te wonen zonder 24 uur per dag toezicht of ondersteuning. Een deel van de populatie zal, op termijn, in staat zijn een min of meer regulier leven op te bouwen, maar een ander deel zal levenslang afhankelijk zijn van begeleiding en soms ook van medicatie.
In 2015 is het nieuwe beleidsveld (omvang, vorm, spelers, financiën etc.) in beeld gebracht inclusief de  regionale samenwerking en de beleidsontwikkeling op Beschermd Wonen (in relatie tot de Maatschappelijke Opvang);

  • Next Step2

Het uitvoeringsprogramma Next Step2 is op 15 februari 2015 van start gegaan. Het project wordt gefinancierd door het ministerie VW&S gedurende een jaar. In 2015 was het streven om 25 prostituees (zowel op de Zorgzone als degenen die vanuit huis werken) te bereiken die in een zorgwekkende situatie verkeren alsmede een uitstroom van 10 prostituees. Er zijn 27 prostituees bereikt, waarvan er 2 zijn uitgestroomd, en 16 in traject zitten;

  • Addendum Coalitieakkoord 'Met de Stad" dd 6 november 2015

In het addendum is opgenomen dat het uitstapprogramma voor prostituees (Next Step) op hetzelfde niveau gecontinueerd zal worden. In 2016 zal een extern onderzoek worden uitgevoerd naar zichtbare en onzichtbare prostitutie in Arnhem inclusief de daaraan gerelateerde mensenhandel. De resultaten van dit onderzoek worden in de raad besproken in een open discussie. Dit kan aanleiding geven om op onderdelen het vigerende beleid of de APV aan te passen.
In het addendum is tevens opgenomen dat voorlichting aan jongeren over de risico's van verslaving van groot belang is. Begin 2016 wordt hieraan uitwerking gegeven door in gesprek te gaan met partners op het gebied van verslavingszorg.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

De taakstellingen van opgeteld € 700.000 zijn gerealiseerd. Voor het grootste deel zijn deze doorvertaald naar de instellingen op het gebied van Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingszorg. Als gevolg van de transformatie van het sociaal domein (verschuiving van een deel van de werkzaamheden naar de wijkteams en afschaling van zware naar lichtere zorg) hebben deze instellingen deze bezuinigingen kunnen opvangen.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

In het addendum op het Coalitieakkoord 'Met de Stad' van 6 november 2015 is opgenomen dat het uitstapprogramma voor prostituees (Next Step) op hetzelfde niveau gecontinueerd zal worden. Hiervoor is structureel € 157.500 per jaar benodigd. Dekking hiervoor is gevonden in het budget Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingszorg.
Het onderzoeksresultaat naar zichtbare en onzichtbare prostitutie inclusief daaraan gerelateerde mensenhandel kan leiden tot aanpassing van het vigerende beleid of de APV.

Incidenteel of structureel

Het onderzoeksresultaat naar zichtbare en onzichtbare prostitutie inclusief daaraan gerelateerde mensenhandel kan leiden tot aanpassing van het vigerende beleid of de APV en daarmee samenhangende kosten.

De financiële middelen voor Beschermd wonen vallen onder het onderdeel Wmo 2015 sociaal deelfonds.

Prestatie-indicatoren

6.11 Maatschappelijke opvang, OGGz en verslavingszorg

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Anja Haga

2014

2015

2015

Aantal bedden in doorstroomvoorziening

35

35

35

0

Het betreft 25  bedden voor cliënten met een 24-uursttraject, en 10 passantenbedden. De 10 bedden voor het winterprotocol zijn hierin niet meegenomen.

Aantal trajecten maatschappelijke opvang

110

172

62

Aantal trajecten: het betreft afgeronde trajecten Doorstroomvoorziening, Crisisopvang, Begeleid Wonen en Integrale aanpak Zwerfjongeren, op basis van geregistreerde bouwstenen in CVS (trajectfinanciering). In 2014 is geoefend met het instrument trajectfinanciering en registratie in CVS; vanaf 1 januari 2015 wordt de productie op basis van registratie in CVS afgerekend. Realisatie 2015: 172 afgeronde trajectent, vooral omdat extra ingezet is op zowel de inzet van trajecten (met als doel: snellere doorstroom/uitstroom) als correcte registratie daarvan. In de MJPB 2016-2019 is daarom het aantal te realiseren trajecten bijgesteld naar 150.

Aantal plaatsen beschermd wonen

1300

1414

114

Aantal plaatsen beschermd wonen: het betreft het  aantal indicaties Beschermd Wonen met ZIN  en met PGB .  Beschermd Wonen is sinds 1 januari een gemeentelijke taak, waarbij Arnhem centrumgemeente voor de regio is. Realisatie 2015 (obv VNG-onderzoek): 1124 ZIN, 290 PGB; totaal 1414. Aan de afwijking kunnen vooralsnog geen conclusies worden verbonden, omdat de werkelijke omvang Beschermd Wonen vóór de decentralisatie niet in beeld was.

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015