Ondersteuning vrijwilligers

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Gezien de inhoudelijke verwevenheid tussen de producten Samenlevingsopbouw en Ondersteuning vrijwilligers is de jaarrapportage voor beide producten opgenomen bij het product Samenlevingsopbouw.
Opgemerkt kan hier nog worden, dat het aandeel vrijwilligers in Arnhem naar schatting ligt rond het landelijke gemiddelde van 35%. Exacte lokale cijfers hierover zijn echter niet bekend.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Zie onderdeel Samenlevingsopbouw.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Zie onderdeel Samenlevingsopbouw.

Incidenteel of structureel

Zie onderdeel Samenlevingsopbouw.

Prestatie-indicatoren

6.09 Ondersteuning vrijwilligers

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Anja Haga

2014

2015

2015

Vrijwillige inzet van de Arnhemse bevolking

35

40

35

-5

Het aandeel Arnhemse vrijwilligers bedroeg in 2015 naar schatting ca. 40 %. Dit aandeel ligt daarmee rond of iets boven het landelijk gemiddelde. Het streven is om de 'prestatie indicator' van 'aandeel Arnhemse vrijwilligers' toekomstig per wijk goed in kaart te brengen en te monitoren.

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015