Maatschappelijke ondersteuning

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

  • In 2015 is de individuele voorziening Hulp bij het Huishouden (Hbh) opnieuw aanbesteed. Voor de aangescherpte Hbh in natura zijn de voormalige producten samengevoegd tot één product Hbh incl. signaleringsfunctie met een hogere inschaling zoals vastgelegd in het Coalitieakkoord;
  • Sinds februari 2015 kunnen Arnhemmers gebruik maken van de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Deze regeling is bedoeld om de werkgelegenheid in de thuiszorg te behouden en te stimuleren.

In 2015 is hiermee 17.815 uren aan huishoudelijke hulp mede gefinancierd;

  • In het 4de kwartaal 2015 is in samenwerking met de zorgaanbieders en de wijkteams een pilot voorbereid  om logisch samenhangende arrangementen van Hbh met andere dienstverlening vanuit de thuiszorg (individuele begeleiding ) op te zetten incl. resultaatsturing (outcome). Voor inwoners die op meerdere terreinen kampen met beperkingen betekent dit een verbetering, omdat ze hierdoor met minder hulpverleners te maken krijgen. De pilot zal begin 2016 plaatsvinden;
  • In 2015 is het beroep op de andere maatwerkvoorzieningen (woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen) niet toegenomen;
  • De van rijkswege afgeschafte, landelijke inkomensregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten (CZG) zijn als inkomensondersteunende regelingen CZG ondergebracht bij het lokale armoedebeleid.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Het jaar 2015 is beschouwd als overgangsjaar. De impact van de rijksbezuinigingen op Hbh zal van invloed zijn op het begrotingsjaar 2016 e.v.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Het Pgb Hbh met service en bemiddeling is komen te vervallen. Het merendeel van deze klanten heeft gekozen voor Hbh zorg in natura. Het aantal is hoger dan begroot, omdat de raming 2015 niet tijdig is aangepast. Het aantal is wel lager dan de realisatiecijfers 2014.

Incidenteel of structureel

Het jaar 2015 is een overgangsjaar en nog niet hebben alle herindicaties op de woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen alsmede Hbh volgens de Wmo 2015 plaatsgevonden. Het is nog te prematuur om conclusies voor de toekomst te trekken.

Prestatie-indicatoren

6.08 Maatschappelijke ondersteuning

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Martijn Leisink

2014

2015

2015

Aantal uren Hbh in natura (x 1.000)

374

430

327

-103

Het aantal uren Hbh in natura is in 2015 gedaald (-13% t.o.v. 2014). De daling komt m.n. door de herindicaties en de mogelijkheid van de huishoudelijke hulp toelage (HHT).

Aantal klanten met PGB Hbh

963

745

853

108

Het aantal klanten met een PGB Hbh betreft in 2015: 853. Dit is een afname van 11% t.o.v. 2014. De afname Hbh zit m.n. in de afschaffing van Hbh Service en Bemiddeling van rechtswege, waarbij het merendeel van deze klanten heeft gekozen voor zorg in natura

Aantal verstrekte scootmobielen

288

425

220

-205

Het aantal verstrekte scootmobielen 2015: 220. De realisatie ligt in de lijn met 2014. Het begrote aantal in 2015 is niet tijdig aangepast

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015