Ondersteuning opgroeien en opvoeden

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Bereik tieners en jongeren
In tegenstelling tot het resultaat bij de prestatie-indicatoren kan de volgende conclusie getrokken worden:

  • het aantal bereikte tieners en jongeren in de wijken is verbeterd ten opzichte van 2014;
  • het bereik van het stedelijk jongerenwerk is vergelijkbaar met 2014.

De cijfers laten een ander beeld zien om de volgende redenen:

  • het jongerenwerk zet zich meer in op ondersteuning en coaching van individuen en minder op sociaal cultureel werk. Omdat er minder groepsactiviteiten zijn, komt de prestatie-indicator lager uit dan vorig jaar, maar is het bereik van individuele tieners en jongeren toch verbeterd. Sociaal cultureel werk is nog wel onderdeel van het jongerenwerk, maar wordt meer als middel ingezet om in contact te komen met jongeren en een podium te bieden om zich verder te ontwikkelen.
  • in de telling is alleen het bereik van het stedelijk jongerenwerk meegenomen, maar niet het aantal bezoekers van Willemeen. Als deze bezoekers erbij opgeteld worden dan ligt het bereik op het niveau van 2014.

VIRA
Het aantal meldingen en de hieruit voortkomende matches in de verwijsindexrisicojongeren Regio Arnhem (VIRA) is gestegen. De afwijking is toe te schrijven aan een frequenter gebruik van het systeem, doordat het aantal deelnemende zorginstellingen hoger is dan waar in de begroting van is uitgegaan.

Voorkomen van vechtscheidingen
In januari 2015 is een Arnhemse conferentie Voorkomen van vechtscheidingen georganiseerd. Veel organisaties en professionals hebben te maken met de problemen die echtscheidingen veroorzaken en de gevolgen voor kinderen. In april is een actieprogramma opgesteld gericht op onder meer het delen van kennis, het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het uitbreiden van het hulpaanbod.
De afspraak over jeugdzorg in het Addendum op het coalitieakkoord van 6 november 2015 heeft ertoe geleid dat opnieuw een conferentie over dit onderwerp in 2016 is aangekondigd. Daar zal bekeken worden wat het programma heeft opgeleverd en welke stappen er nog gezet moeten worden.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

In 2015 is de bezuiniging van € 100.000 op het tiener- en jongerenwerk vanuit de bezuinigingstaakstelling Hart van de Wijk gehaald.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet 2015 in werking getreden.
Vanaf 2015 zijn in Arnhem sociale wijkteams actief. De taken vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn hierin opgegaan. De website CJG is opgeheven; de onderdelen 'Opgroeien en opvoeden' zijn opgenomen in de website www.zodoenwehetinarnhem.nl.

Incidenteel of structureel

  • Door de andere manier van werken door de jongerenwerkers wijkt het bereik van het aantal tieners en jongeren structureel af;
  • Het aantal meldingen in de VIRA zal structureel hoger zijn, aangezien het aantal instellingen dat met de VIRA werkt hoger is dan verwacht;
  • Het aantal bezoekers van de CJG website kan niet meer geregistreerd worden, omdat deze website niet meer bestaat.

Prestatie-indicatoren

6.07 Ondersteuning opgroeien en opvoeden

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Martijn Leisink

2014

2015

2015

Centra voor Jeugd en Gezin:bezoekers website

32000

0

-32000

rekening 2014 niet bekendDe centra voor Jeugd en Gezin zijn opgegaan in de sociale wijkteams. Er is geen aparte website meer in de lucht.

VIRA Verwijsindex:Meldingen

3135

1800

2162

362

Jeugd- en jongerenwerk: Bereik kinderen, tieners, jongeren

24091

33000

10758

-22242

Het aantal bereikte tieners en jongeren in de wijken is verbeterd ten opzichte van 2014. Ook het bereik van het stedelijk jongerenwerk is vergelijkbaar met 2014. Dit is alleen niet in de cijfers terug te zien omdat in de telling alleen het bereik van het stedelijk jongerenwerk is meegenomen, maar niet het aantal bezoekers van Willemeen. Als we deze bezoekers erbij optellen dan ligt het bereik op het niveau van 2014. Het aantal bereikte tieners en jongeren wijkt wel af van de begroting. Dit komt omdat het jongerenwerk meer inzet op ondersteuning en coaching van individuen en minder op sociaal cultureel werk. Sociaal cultureel werk is nog wel onderdeel van het jongerenwerk, maar wordt veel meer als middel ingezet om in contact te komen met jongeren en een podium te bieden zich verder te ontwikkelen.

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015