Wijkgericht werken

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

In 2015 hebben de wijkregisseurs nadrukkelijk zowel in het fysieke als in het sociale domein gestuurd op integraliteit en op de vraag van de bewoners (de vraag achter de vraag). Waar gewenst zijn de stadsbrede activiteiten uitgevoerd zoals De Wijkprijs voor wijkbewoners/vrijwilligers en De Wijkendag voor ambtenaren.
De wijkplatforms / bewonersoverleggen zijn regelmatig bij elkaar gekomen. Hierbij is de inhoudelijke inzet van het opbouwwerk nadrukkelijker in beeld gebracht.  
De participatiecoaches die voorheen onderdeel uitmaakten van de afdeling Wijkregie en Participatie zijn in 2015 grotendeels opgenomen in de nieuwe sociale wijkteams volwassenen.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

In de vastgestelde Perspectiefnota 2016-2019 is met de veranderopgave Wijksturing in het Programma Van Wijken Weten gekozen voor een nieuwe koers, waaronder frontlijnsturing op wijkgerelateerde budgetten. In de Arnhemse wijken (georganiseerd naar 8 gebieden) worden medewerkers van de gemeente verbonden aan de gebieden om samen met burgers en bedrijven vorm te geven aan de uitvoering van het beleid in de betreffende wijken. De nieuwe wijkteams leefomgeving worden vanaf 2017 bevoegd tot het fiatteren van uitgaven op hun domein. Hiermee geven zij richting aan grote delen van de gemeentelijke begroting.
Voor deze veranderopgave werd in de tweede helft van 2015 gestart met pilots in de wijken Presikhaaf en De Laar/Elden om hiermee ervaring op te doen en ruimte te geven voor innovatie en experimenten. Hiervoor zijn tijdelijke wegbereiders aangesteld.

Incidenteel of structureel

De veranderopgave Wijksturing zal zowel inhoudelijk als organisatorisch tot een andere inrichting van de gemeentelijke organisatie leiden. De afdeling Wijkregie en participatie wordt met ingang van 1 januari 2017 opgeheven.  

Prestatie-indicatoren

6.06 Wijkgericht werken

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Martijn Leisink

2014

2015

2015

Aantal wijkanalyses

24

24

24

0

Aantal gesubsidieerde buurt- en bewonersverenigingen

31

31

31

0

Aantal wijkplatforms

24

13

13

0

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015