Samenlevingsopbouw

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Met de invoering van de Wmo 2015 is de zelfredzaamheid van burgers het centrale uitgangspunt in het beleid van rijk en gemeenten. De sociale omgeving van mensen en de lokale samenleving in wijken en buurten spelen hierin een belangrijke rol. In 2015 is aan het volgende uitwerking gegeven:

  • de stimulering en ondersteuning van 'burgerkracht' (vrijwillige inzet en mantelzorg):
  • de gemeentelijk gesubsidieerde en aangestuurde (uitvoerende) organisaties (zoals VIA, Volare, MVT, Arnhemse Uitdaging, SWOA, etc.) zijn direct en indirect gericht op de activering en versterking van Arnhemse burgerkracht. De resultaten hiervan zijn in de respectievelijke jaarverslagen benoemd. Te noemen voorbeelden hiervan zijn dat de Arnhemse Uitdaging ruim 500 maatschappelijke initiatieven heeft ondersteund en dat het aantal actieve vrijwilligers bij SWOA inmiddels circa 650 bedraagt.
  • een twintigtal maatschappelijke initiatieven ontvingen een financiële stimulans vanuit de gemeentelijke subsidieregeling 'Burgerkracht Sociaal Domein Arnhem'. Het gaat hierbij om een breed scala aan activiteiten, zoals bijvoorbeeld: Burenhulp, sociale activering, samen koken, klussen en tuinieren, educatie, vluchtelingenwerk, etc.(zie ook het gemeentelijk subsidie overzicht);
  • ruim 1.600 mantelzorgers ontvingen het gemeentelijk mantelzorgcompliment in natura;
  • een passend aanbod voor Arnhemmers die het op de terreinen van 'welzijn en zorg', 'jeugd' en 'werk' op eigen kracht niet redden. Met name de invoering van wijkgericht werken en wijkteams zijn met ingang van 2015 hierop ingericht. Op basis van in 2015 gebleken behoeften zal in de loop van 2016 in de acht gebieden een passend aanbod aan algemene, collectieve voorzieningen worden ontwikkeld.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

De bezuinigingstaakstelling 2015-2018 (€ 700.000) op de subsidies Welzijn en Zorg is doorgevoerd.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Het jaar 2015 had te maken met grote (inhoudelijke en organisatorische) veranderingen binnen het sociaal domein zoals de invoering van het wijkgericht werken in Arnhem, de gemeentelijke subsidieregeling 'Burgerkracht Sociaal Domein 2015-2016' en het gemeentelijk Mantelzorgcompliment Arnhem.

Eind 2015 is aangegeven dat de inzet voor de komende jaren vooral ligt op de stimulering en ondersteuning van burgerinitiatieven en de ondersteuning van mantelzorgers. In het addendum op het Coalitieakkoord van 6 november 2015 is opgenomen dat er uit het Wmo-budget een bedrag ad € 400.000 wordt gereserveerd voor een 24/7 meldpunt voor overbelaste mantelzorgers en (opvang)voorziening voor respijtzorg.  
De invoering hiervan is gepland voor 2016.

Incidenteel of structureel

Niet van toepassing.

Prestatie-indicatoren

6.05 Samenlevingsopbouw

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Anja Haga

2014

2015

2015

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015