Schulddienstverlening

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Na besluitvorming in najaar 2014 door de gemeenteraad is de volledige activerende schulddienstverlening in 2015 extern geplaatst (zie: raadsvoorstel Schulddienstverlening; adviesrapport Schulddienstverlening en raadsbesluit Schulddienstverlening). In 2015 is binnen het beschikbare financiële kader hieraan uitwerking gegeven. De uitwerking is als volgt:

  • met ingang van 2015 zijn de modules aanmelding & intake en informatie & advies (incl. verwijzing):

ondergebracht bij de wijkteams. I.v.m. de benodigde kennis in de sociale wijkteams zijn schulddienstverleners (10,7 fte) als wijkcoach in de teams ondergebracht. Stichting Rijnstad is verantwoordelijk voor het leveren van deze fte;

  • met ingang van 1 maart 2015 voert Stichting Rijnstad de module stabilisatie uit. Rijnstad levert jaarlijks 750 stabilisatietrajecten op verwijzing van de wijkteams;
  • in 2015 is het aanbestedingsproces van de financieel-technische schulddienstverlening (o.m. schuldbemiddeling, schuldregeling, budgetbeheer, aanvraag Wsnp) afgerond. Deze taken zijn na een implementatieperiode per 1 januari 2016 overgedragen aan PLANgroep.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

De afgelopen jaren werd het budget voor schulddienstverlening overschreden met ruim € 700.000; deels veroorzaakt door een grotere instroom (meer aanvragen) en door de inhuur van externen.
Met het extern plaatsen van het dienstenpakket wordt de volledige schulddienstverlening uitgevoerd binnen het hiervoor vastgestelde budget van € 2,45 miljoen.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Het volledige pakket aan schulddienstverlening is in 2015 is extern geplaatst. Het takenpakket wordt nu uitgevoerd door wijkteams, Rijnstad en PLANgroep. Deze partijen hebben regelmatig overleg met elkaar om de diensten zodanig op elkaar af te stemmen, zodat de Arnhemmers optimaal kunnen worden bediend.
Hiermee worden de relatie gelegd met het aanbod vanuit Budgetondersteuning op Maat (BooM) vanuit het armoedebeleid en de aanzet naar de Arnhemse aanpak à la Vroeg Eropaf.

Het aantal aanmeldingen voor schulddienstverlening bij de wijkteams in 2015 is nog niet te filteren uit het registratiesysteem (CVS) dat de wijkteams hanteren om vragen van individuele inwoners in kaart te brengen. Filteren op type vragen is nu (nog) niet mogelijk. Daarom zijn er op dit moment geen gegevens/aantallen beschikbaar. De wens om dit wel te kunnen leeft op meerdere terreinen en heeft de aandacht van de wijkteams.

Incidenteel of structureel

Het extern plaatsen van de Schulddienstverlening is erop gericht om het dienstenpakket te laten uitvoeren binnen het beschikbare, financiële kader. Door het naleven van de gemaakte afspraken met de uitvoerende partijen is het de verwachting dat het totale pakket schulddienstverlening de komende jaren binnen dit budget kan worden uitgevoerd.

Prestatie-indicatoren

6.04 Schuldhulpverlening

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Gerrie Elfrink

2014

2015

2015

Aantal aanvragen schuldhulpverlening

1791

1800

Het aantal aanvragen is onbekend. De wijkteams registreren deze info wel, maar de gewenste managementinfo is niet uit het CVS te filteren.

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015