Armoedebestrijding

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

In 2015 is vorm gegeven aan de beleidsdoelstellingen uit de Armoedeagenda 2015-2018. Tevens zijn enkele bezuinigingsmaatregelen geïmplementeerd.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

De bezuinigingsdoelstellingen zoals vastgesteld in de Armoedeagenda 2015-2018 zijn grotendeels behaald.
De beoogde kostenreductie van beschermingsbewind (bijzondere bijstand) is niet behaald.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Het armoedebeleid kenmerkt zich door open einde regelingen. Hierdoor is het moeilijk van tevoren het beleid en de raming van het benodigde budget volledig op elkaar aan te sluiten. In 2015 zijn hierdoor enkele budgettaire tekorten en overschotten ontstaan.

De bezuinigingen zoals vastgesteld in de Armoedeagenda 2015-2018 zijn vrijwel allemaal behaald. Dit met uitzondering van het voorstel om de kosten van beschermingsbewind (€335.000) te beperken.  Er is actief deelgenomen aan de landelijke lobby die heeft geresulteerd in de aangenomen motie inzake beschermingsbewind in de Tweede Kamer. Deze motie versterkt de positie van gemeenten.

Net als in voorgaande jaren zijn de kosten van bijzondere bijstand voor beschermingsbewind in 2015 sterk toegenomen. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de tariefstijging die in 2015 veel hoger was dan voorgaande jaren. Daarnaast is het aantal mensen onder beschermingsbewind - vooral in het eerste half jaar van 2015 - toegenomen. Het project Budgetondersteuning op Maat (BooM) heeft in de loop van 2015 tot een afname in de groei van het aantal mensen in beschermingsbewind geleid.

Per 2015 zijn enkele landelijke regelingen rondom chronisch zieken en gehandicapten (CZG) gedecentraliseerd. In 2015 is uitwerking gegeven aan drie alternatieve regelingen:

  • de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (CAZ) CZG;
  • de mogelijkheid bijzondere bijstand aan te vragen voor een - met de CAZ CZG vergelijkbare - ziektekostenverzekering bij een andere aanbieder;
  • de tegemoetkoming meerkosten CZG.

Van de twee laatstgenoemde regelingen is minder gebruik gemaakt dan verwacht. Dit is gedeeltelijk te wijten aan de bekendheid van de nieuwe regelingen, daarnaast blijken relatief weinig mensen uit de CZG doelgroep vergelijkbaar verzekerd te zijn bij andere zorgaanbieders. Het gebruik van de CAZ CZG ligt in lijn met de verwachtingen.

De in 2015 geïmplementeerde wetgeving rondom de individuele studietoeslag en de individuele inkomenstoeslag heeft geresulteerd in minder toegekende aanvragen dan verwacht. De verwachting is dat het gebruik van de individuele studietoeslag gaat toenemen, in lijn met het oplopende budget. Met betrekking tot de individuele inkomenstoeslag beziet het college of een andere invulling mogelijk is. Hiervoor wordt in het voorjaar 2016 een voorstel aan de raad voorgelegd.

Incidenteel of structureel

Het college bereidt een nieuw voorstel over het armoedebeleid voor (voorjaar 2016), waarin nader wordt ingegaan op de financiële prognose voor 2016 en voorstellen om inhoudelijke en financiële kaders met elkaar af te stemmen.

Prestatie-indicatoren

6.03 Armoedebestrijding

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Gerrie Elfrink

2014

2015

2015

Huishoudens met GelrePas

11533

15000

13827

-1173

% Bereik van de doelgroep

96

96

88

-8

Verklaringen afwijking voor het aantal huishoudens en % bereik doelgroep:1. De doelgroep met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum is gestegen t.o.v. 2014.2. Het duurt naar verwachting enkele jaren voordat de nieuwe doelgroep van de GelrePas (tussen 110 en 120%) volledig gebruik maakt van de voorzieningen.

% Benutting voorzieningen door GelrePashouders

80

80

72

-8

Verklaring voor de afwijking:- In het verleden waren er geen harde cijfers over het % gebruik van de GP beschikbaar. Door aanpassingen in het administratieve systeem zijn deze er nu wel,  om die reden is het percentage nu exacter dan in het verleden, maar wijkt deze ook af.

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015