Bijstand

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

In 2015 is via een steekproef vastgesteld dat de doorlooptijd van een uitkeringsaanvraag 14 dagen bedraagt. Daarmee wordt voldaan aan de norm uit het Coalitie-akkoord (21 dagen). Bij de realisatie en normering wordt rekening gehouden met opschortingstermijnen indien de aanvrager nog informatie moet aanleveren. In 2016 zal opnieuw via een steekproef worden gecontroleerd of voldaan wordt aan de norm uit het coalitie-akkoord.

In 2015 is een tekort ontstaan op het Inkomensdeel (I-deel), waaruit de uitkeringen vanuit de Participatiewet worden gedekt.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. De extra instroom wordt veroorzaakt door inwoners die voorheen een andere uitkering (WAJONG) ontvingen of in Wsw-verband gingen werken. Het bestand laat het volgende beeld zien:

  • toename van het bestand is 6,4% ten opzichte van de beginstand in 2015. Hiervan kan 5% verklaard worden door de nieuwe instroom in de Participatiewet door het wijzigen van de Wajong en de sociale werkvoorziening;
  • de landelijke stijging van het bijstandsbestand is 5,5%;

Over de laatste drie jaar bezien is de stijging in Arnhem gelijk aan het landelijk gemiddelde;

  • eind 2015 waren er 7.100 inwoners met een Participatie-uitkering.  

Incidenteel of structureel

In 2014 is door het Rijk een nieuw verdeelmodel opgesteld. Voor Arnhem pakt dit negatief uit met
financiële gevolgen voor 2015 en latere jaren. Vanaf 2014 is de lobby ingezet om het verdeelmodel te verbeteren.

Het tekort op het I-deel is vrijwel geheel toe te rekenen aan het door het Rijk gewijzigde Verdeelmodel. Een analyse hierover is door de raad unaniem aanvaard en zal de basis vormen voor een Arnhemse aanvraag Vangnetregeling BUIG. Vanuit deze Vangnetregeling wordt een deel van het tekort afgedekt.

Prestatie-indicatoren

6.02 Bijstand

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Ine van Burgsteden

2014

2015

2015

aantal uitkeringen

6800

6974

7130

156

Bron: Cognos Werkelijk aantal rekening 2014  is 6.812; dit is een afronding

% uitkeringen onder beroepsbevolking (CBS)

8,60

8,30

8,80

0,50

Bron: CBS / cognos; dit is aantal uitkeringsgerechtigden gedeeld door totale beroepsbevolking Berekening: 7130/81000= 8,8%Beroepsbevolking is per ultimo 2014; dat zijn de meest recente cijfers.Ultimo 2015 komt pas in maart a.s. beschikbaar

Gemiddelde uitkeringshoogte in €

14300

14300

14121

-179

Bron: Divosa benchmark. Realisatie 2015; dit zijn gemiddelde over 12 maanden per ultimo oktober 2014

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015