Participatie sociaal deelfonds

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

In 2015 is de Participatiewet geïmplementeerd conform het Uitvoeringsplan Participatie. In Programma 3 wordt dit nader toegelicht. De volgende aanpak is ingevoerd:

  • het regionaal WerkgeversServicePunt (WSP) is verder doorontwikkeld. Vraaggericht worden bij werkgevers vacatures verzameld, waarop uitkeringsgerechtigden geplaatst worden. De communicatiecampagne Gaan/Staan voor een baan is gestart en stimuleert werkgevers om extra plekken beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld voor mensen met een arbeidshandicap (Banenafspraak). Waar mogelijk en nodig worden vacatures passend gemaakt;
  • de mogelijkheden van onze uitkeringsgerechtigden worden steeds beter in beeld gebracht via het systeem SZeebra. 3.500 mensen zijn eind 2015 op deze wijze in beeld gebracht;
  • de leerlingnetwerken met Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs zijn geïmplementeerd, aanvullend op het al bestaande netwerk met Entree-onderwijs. Schoolverlaters zijn tijdig in beeld gebracht en een sluitende aanpak van school naar werk, ander onderwijs, hulpverlening of maatschappelijke participatie is gerealiseerd. De brede aanpak van jeugdwerkloosheid is in 2015 positief geëvalueerd;
  • De transitie van Presikhaaf & Bedrijven is gestart nadat alle regiogemeenten, waaronder Arnhem, hiertoe hadden besloten. Daarbij worden verbindingen gelegd met het WSP en Activerend werk (maatschappelijke participatie in de wijk). De divisies Schoolmeubelen en De Kwekerij zijn geprivatiseerd.

Naast bovenstaande activiteiten is onverminderd ingezet op bestaande succesvolle instrumenten, zoals bemiddelen aan de poort (uitstroompercentage van 70%) en activerend handhaven. Dit leidt ook tot het voorkomen van instroom in de uitkering en het bevorderen van uitstroom.
.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Via lokale bezuinigingen zijn de Rijksbezuinigingen op het Participatiebudget opgevangen. Deze lokale keuzen zijn gemaakt in het Bestedingsplan Participatiebudget. De hierin opgenomen bezuinigingen zijn allen gerealiseerd.  

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Het landelijk Verdeelmodel is nog in ontwikkeling. De gemeente Arnhem voert een intensieve lobby om te komen tot een objectief en rechtvaardig verdeelmodel

Incidenteel of structureel

De mate waarin het Verdeelmodel wordt verbeterd zal bepalen in hoeverre er sprake is van een incidenteel of structureel tekort.

Prestatie-indicatoren

6.01 Participatie (minder afstand tot de arbeidsmarkt)

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Ine van Burgsteden

2014

2015

2015

Wwb-ers dat een reïntegratietraject volgt

1500

1500

0

Voor 2014 gegevens niet bekend

% Succesvol gereïntegreerde Wwb-ers

24

32

35

3

Aantal succesvol beëindigde trajecten reïngratie naar werk of onderwijs < 27 jaar.

134

117

128

11

Aantal Bij bedrijven geplaatste Wsw-ers

1330

rekening 2014 niet bekend

% Wsw-ers op een beschutte werkplek

0

6974

rekening 2014 niet bekend

Prognose aantal Wwb-ers

6800

6974

7130

156

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015