Sportbeleid en sportontwikkeling

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Sportevenementen
De GIRO komt naar Nederland, Gelderland, naar Arnhem! In 2015 heeft de Italiaanse organisatie besloten de Giro te laten plaatsvinden in de provincie Gelderland, in de steden Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen. In Arnhem is een organisatiestructuur op poten gezet die zich onder meer bezig heeft gehouden met de start in Arnhem op zaterdag 7 mei 2016, de finish op zondag 8 mei 2016, side-events, hospitality, sponsoring. Er is een centrale projectsturing gerealiseerd voor de Giro Gelderland;

Sportbeleid en -ontwikkelingen

 • in de gemeente Arnhem is veel aandacht voor het voldoende bewegen en sporten. Zeker niet alleen als middel maar ook als doel: bewegen en sporten leveren namelijk een belangrijke bijdrage aan de gezondheid, sociale betrokkenheid en het welbevinden van de Arnhemse bewoners;
 • de nominatie voor Sportgemeente van het jaar (innovatie Studentensportkaart) kon helaas niet worden verzilverd in Sportgemeente van het jaar 2015;
 • bevordering duurzaamheid van sportcomplexen:

in 2015 is hieraan aandacht besteed. Zo zijn lampen vervangen door led verlichting, zijn oude CV-installaties vervangen en is De Grote Koppel voor de energielevering aangesloten op het stadsnet, waardoor er geen CV-installatie meer nodig is;

 • er is samen met de KNVB, NOC*NSF, AVF (Arnhemse Voetbal Vereniging) een pilot gestart in Presikhaaf om, ook samen met wijkbewoners, op een andere manier naar voetballen in de gehele wijk te kijken;
 • de samenwerking met NOC*NSF en andere sportbonden is conform plan verlopen. Een van de resultaten is dat drie volleyverenigingen zijn gaan samenwerken op het gebied van zit-, beach- en jeugdvolleybal;
 • de plannen voor 2015 met betrekking tot Arnhem als JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) gemeente zijn conform uitgevoerd. Een gezonde leefstijl: voldoende bewegen, gezonde voeding en opvoeding, wordt vooral in wijken waar dit voor wijkbewoners niet de gewoonte is, meer en beter onder de aandacht gebracht;
 • in 2015 zijn 200 'Meer Bewegen voor Ouderen' (MBvO) groepen ondergebracht bij reguliere sport-verenigingen. Dit is een van de onderdelen van de herijking van de seniorensport. De actieve oudere moet een plek blijven vinden om te kunnen bewegen en sporten en de inactieve oudere moet ertoe worden uitgenodigd om meer te gaan bewegen;
 • sporten is belangrijk, maar het voldoende bewegen net zo. Lang niet iedereen komt aan de beweegnorm. Voor jongeren is dat vijfmaal in de week 30 minuten matig, intensief bewegen en voor jongeren vijfmaal in de week 60 minuten. Naast het behalen van de ambitie 75% sportparticipatie (2016), wordt er nu ook veel aandacht gegeven aan het behalen van de beweegnorm;
 • voor concrete resultaten JOGG en gezondheidsbevordering, zie ook Regulier Programma 7 Gezondheid en milieu;
 • een veilig sportklimaat (sportiviteit en respect) heeft ook in 2015 aandacht gekregen, helaas omdat het nodig blijkt te zijn. In 2015 is, mede op basis van rijksbeleid, door middel van verenigingsondersteuning extra ingezet op het bevorderen van respect. Arnhem participeert tot 2017 in een Lectoraat Veilig Sportklimaat aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle;
 • in 2015 is een begin gemaakt met het opstellen van een sportparticipatie-enquete voor jongeren (6 t/m 17 jaar). Deze wordt begin 2016 op PO en VO scholen uitgezet;
 • Om de Arnhemse inwoners zo goed mogelijk te kunnen faciliteren in bewegen en sporten wordt de spreiding van beweeg- en sportaccommodaties over Arnhem goed in de gaten gehouden. Vanuit de sportsector wordt aansluiting gezocht bij sociale wijkteams en de wijkteams leefomgeving. Op deze manier wordt er wijk (buurt)-, stads- en regionaal gericht naar bewegen en sporten gekeken;
 • De openstelling van sportpark 't Cranevelt is verder doorgevoerd en in park Sonsbeek is in samenwerking met de Atletiekunie Parklopen geïntroduceerd;
 • Sportbedrijf Arnhem biedt als leerwerkbedrijf jaarlijks aan rond de 200 studenten een stageplaats om ervaring op te doen.

Verzelfstandiging Sportbedrijf Arnhem
In 2014 is besloten tot externe verzelfstandiging van het Sportbedrijf Arnhem. In 2015 is hiervoor een uitwerkingsvoorstel (regieopdracht) opgesteld; het jaar 2016 wordt hiervoor als pilotjaar gebruikt. Aan de hand hiervan kunnen betere sport- en beweeg 'producten' voor de Arnhemse inwoners worden ontwikkeld en een optimaler resultaat worden bereikt. Het resultaat 2015 van het Sportbedrijf Arnhem laat nagenoeg geen afwijking van de begroting zien.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Niet van toepassing.

Incidenteel of structureel

Niet van toepassing.

Prestatie-indicatoren

5.12 Sportbeleid en sportontwikkeling

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Gerrie Elfrink

2014

2015

2015

% Vitale sportverenigingen

27

% vitale sportverenigingen: er is in 2013 een verenigingsmonitor uitgevoerd. In 2014 was daarvan het resultaat dat 28% van de verenigingen vitaal is. In 2016 wordt de monitor herhaald. Maw: over 2015 hebben we geen cijfers;.

% Sporten in verenigingsverband

39

21

-18

% sporten in verenigingsverband: 21%. Landelijk is dat 30%. Dat het in Arnhem lager is, komt door het feit dat we relatief veel aanpakwijken hebben waar geen sportverenigingen zitten.

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015