Spelen

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Speelvoorzieningen in de (semi-) openbare ruimte moeten voldoen aan de normen van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). De onderhoudsambitie voor speelvoorzieningen is niveau B (zie ook paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen). Er wordt gestreefd naar grotere centrale speelplekken met meer spelaanleidingen en naar natuurlijk spelen. Deze grotere centrale speelplekken zijn uitdagender en sluiten beter aan bij de wensen van de kinderen. De volgende resultaten zijn behaald:

  • het percentage (groene) gebruiksruimte is behouden gebleven;
  • gemiddeld wordt er één grote ruimte per jaar gerealiseerd;
  • in 2015 is samen met bewoners (vooral kinderen) de realisatie van één grote speelplek afgerond in het Immerloopark;
  • in 2015 is gestart met de realisatie van een grote speelplek in park Kinderkamp.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Het besluit in de Perspectiefnota en Zomernota 2016-2019 over de invoering van wijksturing (Programma Van Wijken Weten) en de uitvoering daarvan heeft dit jaar extra inzet gevraagd voor de eerste ontvlechting van budgetten.

Incidenteel of structureel

De verdere invoering van Wijksturing zal de komende jaren verder worden uitgerold over alle wijken.

Prestatie-indicatoren

5.08 Spelen

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Ine van Burgsteden

2014

2015

2015

Behoud % (groene) gebruiksruimte per netto speeloppervlak

10

10

10

0

Jaarlijks minimaal 1 grote formele ruimte aanleggen, met een verhouding van 80% natuurlijk speelaanleidingen en 20% speeltoestellen.

1

1

1

0

Er zijn twee grote natuurlijke speel- en ontmoetingsruimtes gerealiseerd, namelijk park Malburgen West (Jantje Beton) en park Immerloo. Beide zijn in 2014 gestart met realisatie en in 2015 geheel afgerond.

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015